Η Πλατυτέρα των Ουρανών

18 Αυγ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

«Πάλι μὲ χρόνια μὲ καιρούς,
πάλι δικά μας θὰ ‘ναι»

 

Καὶ μὲ φίμωτρο οἱ Φαρισαῖοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία

Ὁ Ταγὶπ Ἐρντογὰν μέσα ἀπὸ τὶς συνεχεῖς προκλήσεις του κατὰ τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλλήνων καὶ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τὴν πρόσφατη ποὺ ἀφοροῦσε τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ, καταφέρνει νὰ πετύχει αὐτὸ ποὺ δυστυχῶς ἀπέτυχαν νὰ κάνουν οἱ ὑπόδουλες σὲ μυστικὲς ἐταιρίες καὶ δαιμονικὲς λέσχες ἑλληνικὲς κυβερνήσεις καὶ ἡ ἐφησυχάζουσα ἐδῶ καὶ δεκαετίες θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου. Κατάφερε δηλαδὴ νὰ ἀφυπνίσει τὴν ἐθνικὴ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ νὰ ξυπνήσει πολλοὺς Ἕλληνες σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη, ποὺ δυστυχῶς βρίσκονταν στὸ λήθαργο ποὺ προκαλεῖ ἡ ἐκκοσμίκευση. Ζοῦν δηλαδὴ μακράν τοῦ Θεοῦ ἢ ἔχουν «κατασκευάσει» ἕναν Θεὸ στὰ μέτρα τους…
Ὁ Ταγὶπ Ἐρντογὰν ταπεινώνει μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἀπὸ κοσμικῆς ἀπόψεως τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐκλαμβάνεται ἀρνητικὸ γιὰ τὴν χώρα. Νοεῖται ὡς διεθνὴς διασυρμὸς καὶ ξεπεσμὸς ποὺ τὴν ὁδηγεῖ ἐξ ἀνάγκης σὲ ἀλλεπάλληλες παραχωρήσεις ἐθνικῆς κυριαρχίας μέσω ἑνός παντελῶς στημένου ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου, πρὸς ἀποφυγὴν δῆθεν τῆς πολεμικῆς σύγκρουσης. Ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως ὅμως, ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὸ συμβάλει θετικὰ γιατί ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν μετάνοια τοῦ λαοῦ. Ἐκεῖ ἀκριβῶς κρύβεται ἡ θυσία καὶ οἱ ποικίλες ἀρετὲς τῆς φυλῆς μας. Ἀρετὲς ποὺ τὴν ὁδήγησαν σὲ μονοπάτια δόξας. Ἡ ταπείνωση φυσικὰ εἶναι ἡ ἀρετὴ τῶν ἀρετῶν, νοεῖται ὡς ἡ «βενζίνη» ποὺ κινεῖ τὸν ἄνθρωπο κοντὰ στὸν Θεό. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ προσεγγίζει τὸν Θεὸ μεγαλουργεῖ.
Εἶναι ἡλίου φαεινότερον τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιὰ τὸ ὀρθόδοξο γένος τῶν Ἑλλήνων.Ὁ οὐρανὸς ἐργάζεται πυρετωδῶς ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν οἱ Ἕλληνες στὴν ὁδὸ τῆς εὐτυχίας-μετανοίας.

Θέλει νὰ δώσει ὁριστικὸ τέλος στὸ ψευτο-ρωμαίϊκο, τὸ ὁποῖο ταλανίζει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι σήμερα.
Ἡ Ἑλλάδα βιώνει σήμερα, ὅσα βίωνε ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας (βυζαντινὴ αὐτοκρατορία), λίγο πρὶν τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Ἔχει στραμμένα - στυλωμένα τὰ μάτια της στὴν «δαιμονικὴ» Δύση, ἀναμένοντας ἐξ αὐτῆς τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων της. Θεωρεῖ ὅτι ἡ πλήρης ἐνσωμάτωσή της στὸ ἅρμα τῆς Δύσης θὰ συμβάλει στὴν κάθε λογῆς ἀνάπτυξή της.
Τὰ ἴδια πίστευαν καὶ τότε στὴ Βασιλεύουσα. Προσδοκοῦσαν στὴν βοήθεια τοῦ Πάπα, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἔφθασε. Κι αὐτὸ γιατί ὁ Πάπας, ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ τὸν διάβολο, (βλ. Ἅγιο Κοσμᾶ, Ἄγιο Ἀναστάσιο Γόρδιο, γέροντα Νεόφυτο Σκαρκαλὰ), ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν ὀχημάτων τοῦ πονηροῦ, ποὺ ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὸν ὄλεθρο. Ὁ κοινὸς νοῦς ἄλλωστε ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἐκ τῆς Δύσεως αὐτὸ ποὺ συστηματικὰ ἔρχεται εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τοῦ λειτουργικοῦ πλαισίου ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο μὲ ἕνα δαιμονικὸ στὸ ὄνομα δῆθεν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔτσι ἡ κάθε λογῆς ἀνωμαλία καθίσταται νόμος τοῦ κράτους… ἀκόμη καὶ ἐδῶ στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο!

Ἡ διαφορὰ ὡστόσο τοῦ τότε μὲ τὸ σήμερα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀπουσία τῆς ἁγιότητας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἐὰν ὑπῆρχαν πέντε ἅγιοι στὴ Βασιλεύουσα, αὐτὴ δὲν θὰ ἔπεφτε στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν, λέγει ἡ παράδοσή μας. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπεσε γιατί ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶχε ἐνδυθεῖ τὸν μανδύα τῆς χλιαρότητας καὶ τῆς ἀμφιβολίας. Ἐπικρατοῦσε ἡ ἐκκοσμίκευση, τὸ τίμημα τῆς ὁποίας πληρώσαμε σκληρὰ ὡς γένος στοὺς μετέπειτα αἰῶνες τῆς ὀθωμανικῆς σκλαβιᾶς. Στοὺς αἰῶνες τῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν, ὅπου ἡ χλιαρὴ πίστη τῶν προγόνων ξεπλύθηκε ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὶς θυσίες τῶν χιλιάδων νεομαρτύρων.
Ἡ Ὀρθοδοξία δοκιμάστηκε ἀλλὰ ἄντεξε διατηρώντας ἀλώβητες καὶ ἀναλλοίωτες τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Ἀρκοῦσε λοιπὸν μία χούφτα πιστῶν ἀγωνιστῶν, ποὺ γαλουχήθηκε στὸ πνεῦμα τῶν κρυφῶν σχολείων, στὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γιὰ νὰ ἀντιταχθοῦν στὴν τότε ὑπερδύναμη καὶ ἰσχυρὴ στρατιωτικὰ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία μὲ μοναδικὸ σύνθημα τοῦ ἀγώνα
«γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Τότε δημιουργήθηκε ἡ μαγιά, ποὺ τρόμαξε τὸν διάβολο τῆς Δύσης.
Ταχέως χρησιμοποίησε ἄλλα μέσα γιὰ νὰ μολύνει τὴν ζύμη τοῦ ἀναστημένου γένους, (βλέπε μασονία, οἰκουμενισμὸ) μέσω ἐμφύλιων συρράξεων καὶ δαιμονικῶν ἀμιγῶς διαξιφισμῶν.
Ἔτσι δημιουργήθηκε τὸ ψευτο-ρωμαίϊκο, τὸ ὁποῖο λίαν συντόμως ὁλοκληρώνει τὴν πορεία του
Ὁ καλὸς Θεὸς ὡστόσο μέσα ἀπὸ πλειάδα ἁγίων κατηχοῦσε συστηματικὰ καὶ μυστικά, ὅπως τότε στὰ κρυφὰ σχολεῖα τὸν λαό του, προετοιμάζοντὰς τον γιὰ νέα ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἰδιότυπη αὐτὴ σκλαβιά.
Ἔξοδος ποὺ αὐτὴ τὴν φορὰ θὰ σηματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν θριαμβευτικὴ ἐπιστροφὴ τοῦ γένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων στὴν ἐπὶ 1123 συναπτὰ ἔτη Βασιλεύουσά τους, τὴν Κωνσταντινούπολή μας. Ἐκεῖ θὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ ὁ ἐπίσημος ἐξαγιασμός του στὴ «λειψανοθήκη τῆς Ὀρθοδοξίας» τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν ἀνθρωπότητα, ὅπως προσφάτως ὑποστήριξε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀλλὰ στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς. Ἤδη τὴν ἐπιστροφὴ αὐτὴ ἔχουν προαναγγείλει παλιοὶ καὶ σύγχρονοι ἅγιοι, ὅπως λ. χ. ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης κ. ἄ. οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν νυχθημερόν γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ πάμφτωχου πνευματικὰ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Χριστιανοί μου σᾶς τὸ ὑπογράφω.
Λίαν συντόμως τὸ λίκνο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, ἡ λειψανοθήκη τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ ἐπανέλθει στὰ χέρια συνειδητοποιημένων Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Δὲν ἀποτελεῖ λόγο παρηγοριᾶς ἀλλὰ ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια. Θὰ ἐπανέλθει στὰ χέρια αὐτῶν, ποὺ δὲν θὰ κοιτάζουν πρὸς τὴν Δύση, ἀπ’ τὴν ὁποία μόνο μαῦρα σύννεφα ἔρχονται, ἀλλὰ θὰ ἐκλαμβάνουν τὴν ἀνάπτυξη καὶ εὐτυχία μέσα ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς προσωπικῆς σχέσεώς τους μὲ τὸν Σωτήρα Χριστό. Καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση αὐτή, ποὺ νοεῖται ὡς συμμετοχὴ στὴν δοξολογία Του θὰ ἐργάζονται συστηματικά, ὥστε νὰ ἐπαναφέρουν τὶς εὐαγγελικὲς διδαχὲς στὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι καὶ τὴν ὀρθόδοξη πίστη ὡς τρόπο ζωῆς καὶ καθημερινότητα.

Ὁ Ταγὶπ Ἐρντογὰν ἤ Μπακάτογλου, ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἑλληνικῆς καταγωγῆς, εἴτε ἐνσυνειδήτως εἴτε ἀσυνειδήτως, εἴτε ἐν γνώσει του, εἴτε ἐν ἀγνοία του, εἴτε λειτουργώντας ὡς Γενίτσαρος εἴτε ὡς Πόντιος, θεαματικὰ πετυχαίνει αὐτὸ ποὺ προσδοκοῦσε ὁ ἀντάρτης τοῦ Πόντου παππούς του, ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. Γένοιτο!

 

“Στύλος Ορθοδοξίας”
orthodoxia.gr

 Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 


18 Αυγ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

Γράφει ο παπα - Ηλίας Υφαντής

 

Παραμονές της 25ης Μαρτίου του 2016, κάποιος μου διαβίβασε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία.
Ήταν ένα πολύ αλλόκοτο κατασκεύασμα. Αφού, πέρα από κάθε λογική και συνείδηση, δεν έλεγε ούτε λέξη για τους αγωνιστές του ’21: Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, Κανάρης, Ανδρούτσος, Μπότσαρης κλπ, στον κάλαθο των αχρήστων! Και δικαίως! Γιατί πώς να συγκριθούν εκείνοι, που αγωνίστηκαν
«με χιόνια μ’ αγριοκαίρια, για να μη ζούμε στον ζυγό», με τους τωρινούς «μεγαλοφυείς» ηγέτες της πατρίδας μας, που διαπρέπουν στο σπορ της κατά συρροή προδοσίας της πατρίδας μας; Μακεδονία, Ιόνιο, Αιγαίο και ό,τι άλλο βούλονται οι διαχρονικά βάρβαροι μισέλληνες Ανατολής και Δύσης!!!
Αλλά θα μας αντείπουν κάποιοι, η εγκύκλιος αναφερόταν στην παιδεία και όχι σε πολεμικά γεγονότα. Όμως και πάλι πολύ παραδόξως δεν έκανε ούτε την παραμικρή αναφορά στον μεγάλο αναγεννητή της παιδείας του γένους στα χρόνια της τουρκικής βαρβαρότητας, τον ασύγκριτο Πατροκοσμά!
Και γιατί όλα αυτά; Επειδή ακριβώς περνάμε κάτω απ’ τα «καυδιανά δίκρανα» της παγκόσμιας δικτατορίας του Σιωνισμού και του Ναζισμού!
Αλλά, για να γίνει αντιληπτή η διαμετρική με το όραμα και το έργο του Πατροκοσμά αντίθεση, ας κάμουμε κάποιες συγκρίσεις με την σύγχρονη πραγματικότητα:
Βασική επιδίωξη του Πατροκοσμά ήταν να κάμει τους Έλληνες να ξαναβρούν την αληθινή τους ταυτότητα, που η πλημμυρίδα των εξισλαμισμών απειλούσε να εξαφανίσει. Και διέβλεψε ότι μοναδικός ανασχετικός παράγοντας για την αναχαίτιση της εκβαρβάρωσης των Ελλήνων ήταν το πανίσχυρο Ευαγγέλιο. Ενώ μοναδικός δρόμος, για την προσπέλασή του απ’ τις ευρύτερες λαϊκές μάζες ήταν η παιδεία. Που πρώτα - πρώτα φρόντισε να την εξασφαλίσει ο Πατροκοσμάς για τον εαυτό του.
Έτσι ώστε ν’ αποκτήσει τα εφόδια, με τα οποία θα υλοποιούσε το δύσκολο έργο, που οραματιζόταν. Για να τον καταστήσει ο Θεός πάνοπλο, προικίζοντάς τον με υπερφυσικά χαρίσματα: την προφητεία και την θαυματουργία.
Με αποτέλεσμα να γίνει θρύλος και τραγούδι, το οποίο φλόγιζε τις καρδιές και αναπτέρωνε τις αποσταμένες ελπίδες των ραγιάδων.

Μιλάει και ο λόγος του παίρνει σάρκα. Ιδρύει παντού σχολεία, σχολαρχεία, ιερατικές σχολές. Έτσι ώστε το έργο του να έχει συνέχεια και συνεχιστές. Αλλά σάρκα της διδασκαλίας του αποτελεί και η κοινωνική δικαιοσύνη. Με βάση το πνεύμα της Ευαγγελικής δικαιοσύνης, κεραυνοβολεί τις καταχρήσεις και την εκμετάλλευση των αρχόντων σε βάρος του λαού. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση των κοτζαμπάσηδων, των προυχόντων και των Εβραίων.
Αλλά και να κεντρίσει επιπλέον τον φθόνο κάποιων δεσποτάδων και άλλων βολεμένων κληρικών. Οι οποίοι όλοι μαζί συναποτελούσαν το αρχοντολόι του μαμωνά, που συνασπίστηκε εναντίον του. Με αποτέλεσμα να μην του επιτρέπουν να κηρύττει μέσα στις πόλεις. Φτάνοντας μάλιστα ο δεσπότης της Ζακύνθου Κουτούβαλης στο σημείο να τον κηρύξει
«αιρετικό» και να του επιβάλει  και εκκλησιαστικό επιτίμιο.
Αλλά οι κακούργοι μεσ’ στην ανοησία τους και οι ανόητοι μεσ’ στην κακουργία τους, όταν δεν μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν κάποιον με επιχειρήματα, φροντίζουν να τον φιμώσουν. Κι όταν δεν μπορούν να τον φιμώσουν, τον δολοφονούν. Και στην περίπτωση του Πατροκοσμά τούς έβγαλαν όλους απ’ τη δύσκολη θέση οι Εβραίοι. Αφού πλήρωσαν τον Κούρτ Πασά και τον απαγχόνισε (24 Αυγούστου 1779).
Τι γίνεται όμως σήμερα;
Σήμερα, στα σχολικά βιβλία έχουν αντικαταστήσει τα αριστουργήματα της υπέροχης Ελληνικής λογοτεχνίας με κουρελογραφήματα εγκάθετων μισελλήνων. Με τα οποία μεθοδεύουν την πνευματική δολοφονία των Ελληνοπαίδων. Αφαιρώντας τους κάθε ηθικό και πνευματικό προσανατολισμό. Με αποτέλεσμα να παραδέρνουν μέσα σε σκοτάδια αδιέξοδης σύγχυσης. Έτσι που, αν ζούσε σήμερα ο Πατροκοσμάς, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Μόρφου Νεόφυτος, θα έκλεινε και δεν θ’ άνοιγε σχολεία! Αλλά και πέρα απ’ τον χώρο της παιδείας προσπαθούν να αλλοιώσουν και αμαυρώσουν σε όλα τα επίπεδα την Ελληνική ταυτότητα. Με αποτέλεσμα να κουβαλάμε πάνω μας τις ταυτότητες, που μας επέβαλαν, μέσω των εφιαλτών, οι Σιωνιστές επικυρίαρχοι.
Η άκρατη κοινωνική αδικία και η τοκογλυφία, που ο Πατροκοσμάς πολέμησε, είναι πλέον δόγμα και παντιέρα. Και αποτελούν καθεστώς, του οποίου είμαστε θύματα.

Δεν συνιστούν μήπως όλα αυτά και πάμπολλα άλλα, καθαίρεση του έργου του Πατροκοσμά;Μπορεί βέβαια αύριο στην γιορτή του να ακουστούν πολλά και διάφορα φανφαρόνικα και ηχηρά. Όμως η πραγματικότητα φωνάζει ότι το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο, με την ανοχή και συνενοχή του εκκλησιαστικού, γκρεμίζει συστηματικά το έργο του Πατροκοσμά.
Και μπαίνει το ερώτημα: Αν ο ίδιος, «εν ετέρα μορφή», ξαναρχόταν στην - και πάλι - ουσιαστικά σκλαβωμένη πατρίδα μας, που ολοένα και περισσότερο «εξισλαμίζεται» πώς θα τον αντιμετώπιζαν οι σύγχρονες αρχές και εξουσίες; Και όχι μόνο οι κοσμικές αλλά και οι εκκλησιαστικές. Ιδιαίτερα όταν θα καυτηρίαζε τον δόλιο και ύπουλο ρόλο της παγκόσμιας δικτατορίας του Σιωνισμού! Τα κομματόσκυλα του μνημονιακού κατεστημένου και οι ιεροεξεταστές του 4ου Ράϊχ δεν θα του είχαν απαγορεύσει το κήρυγμα;
Και δεν θα τον κήρυσσαν
«αιρετικό» και δεν θα του επέβαλαν επιτίμια, όπως τότε ο δεσπότης της Ζακύνθου; Και μπορεί να έφταναν ακόμη και στην καθαίρεσή του, αν δεν γονάτιζε να προσκυνήσει την δεσποτική τους παντούφλα! Ενώ την ίδια ώρα θα εκθείαζαν το έργο του, φλυαρώντας σχοινοτενώς εκείνα τα πομπώδη, ανούσια και ανόητα.
Την ίδια στιγμή, κατά την οποία τα ντόπερμαν των τηλεοπτικών καναλιών και οι λουκουμομπεμπέδες υπουργοί με τα νομοθετικά τους ανοσιουργήματα καθαιρούν πανηγυρικά το έργο του, και στήνουν αγχόνες για χιλιάδες Ελλήνων!...

Πειθόμενοι πάντα τοις ρήμασι και τοις χρήμασι των διαχρονικών δολοφόνων του Πατροκοσμά και της πατρίδας μας…

papailiasyfantis.wordpress.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 
 
 
16 Αυγ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

Γράφει ο Νίκος Ταμουρίδης
Αντιστράτηγος ε.α. - Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ
Σήμερα ρίξαμε τις ασπίδες όλες στον σύγχρονο καιάδα
του φιλοτομαρισμού και του ωχαδελφισμού

«Πορφυρέαν σοι Λεωνίδα, ώπασε χλαίνην Ξέρξης, ταρβήσας έργα τάς αρετάς. Ου δέχομαι! Προδόταις αύτα χάρις. Ασπίς έχει με και νέκυν, ο πλούτος γαρ ουκεμόν εντάφιον»,  δηλαδή «Με πορφυρά χλαίνη σε σκέπασε ο Ξέρξης Λεωνίδα, φοβηθείς τα έργα των αρετών σου. (Αλλά είπες) Δεν δέχομαι! Αυτά είναι χάρη για τους προδότες. Είθε η ασπίδα να με σκεπάζει και νεκρόν, αφού ο πλούτος δεν (θέλω να) είναι δικό μου εντάφιο», διατρανώνει επιτύμβιο επίγραμμα προς τιμήν του Λεωνίδα, τιμώντας τον άνδρα για την, μοναδικής ιστορικής και όχι μόνο αξίας, μάχη των Θερμοπυλών.
Δεν τολμούμε φυσικά να κάνουμε σύγκριση των αρχόντων Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους σημερινούς Έλληνες (;) άρχοντες, γιατί: Τότε το κάθε λογής δώρο από τον εχθρό εθεωρείτο επαίσχυντο έγκλημα και ετιμωρείτο με ισόβια εξορία, δήμευση περιουσίας και γκρέμισμα συθέμελα της οικίας του παραβάτη. Σήμερα τα δώρα (στην αγορά καλούνται μίζες) αποτελούν καθημερινότητα και οι αποδέκτες τους ''βασιλεύουν'' ανενόχλητοι! Τότε έδιναν την ζωή τους για την Πατρίδα «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».
Σήμερα παίρνουν την ζωή της Πατρίδας, υποδουλώνοντάς την στους ξένους, μη λογαριάζοντας «εκείνους»
για τους οποίους υπάρχουν.
Τότε αγωνίζονταν
«περί πάτρης» βλέποντας μόνο το συμφέρον της χώρας τους. Τώρα αγωνίζονται «περί πάρτης», κοιτάζοντας αποκλειστικά το ατομικό και το κομματικό συμφέρον. Τότε έδιναν όρκο πίστης στην πατρίδα και έψαλλαν παιάνες βαδίζοντας προς την μάχη.
Σήμερα δεν υπάρχουν καν όρκοι, ούτε παιάνες, γεμίσαμε άθεους και απάτριδες. Τότε οι μάνες έδιναν την ασπίδα στο παιδί τους λέγοντας
«ή ταν ή επί τας» (ή θα έρθεις πίσω νικητής με αυτήν ή θα σε φέρουν νεκρό πάνω σε αυτήν).Σήμερα δεν υπάρχουν καν ασπίδες, τις ρίξαμε όλες στον σύγχρονο καιάδα του φιλοτομαρισμού και του ωχαδελφισμού. Τότε οι νέοι έδιναν υπόσχεση στους παλαιούς «άμμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρονες» (εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς). Σήμερα οι νέοι παρακολουθούν αποσβολωμένοι τους ''άρχοντες'' της χώρας να τους κλέβουν το μέλλον τους.
Τότε μισήθηκε ο Εφιάλτης, ο οποίος έδειξε το προδοτικό μονοπάτι στους βάρβαρους εχθρούς, προκειμένου να διαβούν προς το εσωτερικό της Ελλάδας, προς το ιερόν πτολίεθρον! Σήμερα λατρεύεται ο Εφιάλτης, καθόσον σύγχρονοι απόγονοί του άνοιξαν τα προδοτικά μονοπάτια και πλημμύρισε η ιερή χώρα των Ελλήνων από αλλόθρησκους και αλλοεθνείς σύγχρονους βαρβάρους από Ανατολή και Δύση!
Τότε οι 300 πολέμησαν υπέρ πατρίδας και θυσιάστηκαν οι λίγοι για τους πολλούς, για την Ελλάδα ολόκληρη! Ο δε αγώνας τους ώθησε τον μεγάλο Αλεξανδρινό μας ποιητή να γράψει «Τιμή σ' εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες», δίνοντας το στίγμα της αξίας της ανθρώπινης ζωής!
Σήμερα οι 300 δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν, δεν αγωνίζονται, δεν νοιάζονται για την Ελλάδα. Το μόνο που τους απασχολεί είναι η νομή της εξουσίας και του χρήματος!
Τότε οι Έλληνες ενώθηκαν, πολέμησαν, μεγαλούργησαν!
Σήμερα η χώρα βρίσκεται υπό μία ιδιότυπη κατοχή και ξεπουλιέται απ' άκρη σ' άκρη. Ο λαός φτωχοποιείται. Η ανεργία καλπάζει. Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη.
Η ελληνική παιδεία
''το μόνον εν ημίν αγαθόν αθάνατον και θείον'' διαλύεται, μέσα στην δίνη του μαρξιστικού διεθνισμού και της σύγχρονης ισοπεδωτικής Νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Τα ΜΜΕ συνεχίζουν τον γνωστό ρόλο του πλυντηρίου εγκεφάλων.
Οι γνωστοί γείτονες μας απειλούν και προκαλούν.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας απαξιώνονται.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι που κατακλύζουν την χώρα διαλύουν τον κοινωνικό μας ιστό. Ο πληθυσμός μας αλλοιώνεται.

Η Ελλάδα αποχριστιανοποιείται ή μάλλον, ορθότερα, ισλαμοποιείται!
Τα εθνικά μας δίκαια χαρίζονται στους εχθρούς μας. Η μεγαλύτερη ίσως εθνική καταστροφή της Ελληνικής ιστορίας ήδη πλησιάζει!
Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι
«ο θρίαμβος της προδοσίας» κατά της Ελλάδας!

Ελλάς, όμως, και Ελευθερία είναι δυο έννοιες διαχρονικά ταυτόσημες!
Γι’ αυτό τις κάθε μορφής
«Θερμοπύλες», που αποτελούν παγκόσμια ανάμνηση αρετής και δόξας παντοτινής, ακολουθούν «Σαλαμίνες και Πλαταιές»!
Γιατί αυτό το έθνος των Ελλήνων πάντα γεννά Λεωνίδες, Θεμιστοκλήδες και Παυσανίες! Γιατί οι Έλληνες το έχουν μέσα τους «ζυγόν να μην υποφέρουν», να ξεσηκώνονται, να ενώνονται και να πολεμούν για ναν' η ΠΑΤΡΙΔΑ τους ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

pentapostagma.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 
 
 
10 Αυγ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

Του παπα - Ηλία Υφαντή

 

Ένα λαϊκό τραγουδάκι, θαρρώ του Μάνου Χατζηδάκη, λέει μεταξύ άλλων: «Μας κέρασαν γλυκό, μας κέρασαν και μέντα, μα για το φονικό δεν είπαμε κουβέντα».
Ποιο είναι το «γλυκό» και ποιο το «φονικό»;
«Γλυκό» είναι τα δήθεν κονταροχτυπήματα μεταξύ των πολιτικών μας λησταρχών και απατεώνων, με τα πλαστικά κοντάρια, που τους έχουν εφοδιάσει οι πάτρωνές τους. Τα φαιδρά, δηλαδή, και ανόητα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους σχετικά με τις οικογενειακές ή προσωπικές τους «πομπές».
Προκειμένου να μας αποπροσανατολίζουν και αποκοιμίζουν, για να μην βλέπουμε τον τεράστιο λάκκο, που σκάβουν, για να μας θάψουν ζωντανούς.
Και ποιο το «φονικό» και  ο «λάκκος»; Είναι η πατέντα της προδοσίας, που έχουν διαχρονικά εξυφάνει οι μισέλληνες και οι ανθέλληνες αυτοί μεθοδικά, προκειμένου να εξαφανίσουν την πατρίδα μας, τον λαό μας και σε τελική ανάλυση ό,τι έχει σχέση με τον μεγάλο διαχρονικό πολιτισμό μας. Τον οποίο υπονομεύουν σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.
Προς τον σκοπό αυτό επιστρατεύουν αργυρώνητους ντόπιους εφιάλτες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς οι οποίοι κάνουν το μαύρο άσπρο και σαν τους γερμανοτσολιάδες της Κατοχής, δίκην αρουραίων, υποσκάπτουν από παντού τα θεμέλια της πατρίδας μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, που πριν από χρόνια έκαψαν τα πολυκαταστήματα του ΜΙΝΙΟΝ, του Κλαουδάτου, του Κατράντζος Σπορ, κλπ. για να τα αντικαταταστήσουν με τα δικά τους Λίντλ κλπ. με τα οποία ρουφούν το αίμα της πατρίδας μας. Ούτε επίσης το ότι μας έβαλαν να ξεριζώσουμε τα λιοστάσια μας και τα αμπέλια μας και να σταματήσουμε τις καπνοκαλλιέργειες, που ήταν το αποκούμπι της επιβίωσής μας. Ούτε που μετέφεραν κάποια εργοστάσια της πατρίδας μας στη Γερμανία, για να αυξήσουν τον δικό τους τον πλούτο και την δική μας ανεργία, ώστε  να πολλαπλασιαστούν δραματικά οι αυτοκτονίες. Ούτε που εξαφανίζουν τις εφευρέσεις κάποιων Ελλήνων και συχνά και τους εφευρέτες τους. Ούτε που έθαψαν κάποιες μεγάλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, από φόβο μήπως ενισχυθεί το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων. Ούτε, που φρόντισαν να αφαιρέσουν απ’ την παιδεία μας κάθε ίχνος εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και να διαστρεβλώσουν ό,τι έχει απομείνει, ώστε να την καταστήσουν από αφυπνιστικό εγερτήριο, σε αποχαυνωτικό ναρκωτικό. Ούτε που εμφανίστηκαν κάποιοι, προφανώς αργυρώνητοι, αναθεωρητές της ιστορικής και θρησκευτικής παιδείας του λαού και ιδιαίτερα της μαθητιώσας νεολαίας μας. Ούτε που ο διαβόητος κορωνοϊός ξεκίνησε από την οικονομική αντίπαλο των Η.Π.Α., Κίνα, για να πλήξει ιδιαίτερα κάποιες χώρες, που φαίνεται να σηκώνουν παντιέρα απέναντι στο καρκίνωμα της παγκοσμιοποίησης.

Κι ας έρθουμε στα πρόσφατα ρεσιτάλ προδοσίας, που δόθηκαν σχετικά με τις Πρέσπες και την κυοφορούμενη τώρα σχετικά με το Αιγαίο. Είναι, λένε οι Συριζαίοι, υπερήφανοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Αφού βέβαια έχουν καθιερώσει και τις «παρελάσεις υπερηφανείας» σχετικά με την νομιμοποίηση πια της ανάλογης με τα Σοδομα και τα Γόμορρα διαστροφικής πολιτικής τους.
Με την οποία θέλουν να αντικαταστήσουν την ηθική του Ευαγγελίου.
Και μάλιστα να την επιβάλουν, εξ απαλών ονύχων, και στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, προκειμένου ν’ ακολουθήσουν τον προσανατολισμό, που χαράσσουν οι μάνατζερ της διαφθοράς.

Υποβάλλουμε, λοιπόν, στην υπερήφανη μεγαλειότητά τους δύο διακριτικά ερωτήματα: Πρώτον, γιατί οι πάτρωνές τους σιωνιστές και ναζιστές φαγώθηκαν να συντελεστεί η προδοσία της Μακεδονίας; Μήπως επειδή ερωτεύτηκαν παράφορα την πατρίδα μας; Ασφαλώς ΟΧΙ. Αφού ποτέ δεν ήθελαν το καλό μας ούτε οι Γερμαναράδες ούτε οι σιωνιστές. Όπως διαχρονικά μαρτυρεί η ιστορία. Γιατί δεν υπάρχει καμμιά περίπτωση, κατά την οποία να επέδειξαν απέναντί μας φιλικές διαθέσεις. Σε δολιοφθορές και καταστροφές σε βάρος μας πρωτοστάτησαν και ποτέ σε ευεργεσίες. Είναι τυχαίο νομίζετε το ότι οι πρωθυπουργοί μας των τελευταίων χρόνων σπεύδουν στην Κίρκη του Βερολίνου, για να πάρουν την ευλογία της και να πράξουν τα χείριστα σε βάρος της πατρίδας μας;
Και το
δεύτερο σχετικό ερώτημα: Γιατί ο υπερήφανος για την προδοσία των Πρεσπών Αλέξης, δεν έκαμε δημοψήφισμα προκειμένου να δώσει δημοκρατικό έρεισμα στο κοσμοϊστορικό κατόρθωμά του; Αφού, έτσι κι αλλιώς, η Κίρκη του Βερολίνου τον δίδαξε να είναι κυνικός και αδίστακτος, ώστε ν’ ανατρέπει, «για το καλό μας», ακόμη και τα δημοψηφίσματα!

Και σχετικά τώρα με την άλλη κυοφορούμενη στο Αιγαίο προδοσία του Κούλη. Μπορούσαν από χρόνια, σύμφωνα με τους επαΐοντες, να είχαν τακτοποιήσει αυτό το θέμα, αλλά δεν το έπραξαν. Και όχι γιατί δήθεν φοβόντουσαν την Τουρκία. Το μορμολύκειο της Τουρκίας το επικαλούνταν για τον λαό. Για να τον τρομοκρατούν, ώστε να μην υποπτεύεται την κυοφορούμεη προδοσία τους. Όλα γίνονταν και γίνονται εν συνεννοήσει με τους απέναντι και τους από πάνω, που προωθούν ραγδαία τα ανθελληνικά σχέδιά τους για την φυλετική, πληθυσμιακή, θρησκευτική και γενικότερα πολιτισμική μετάλλαξη των Ελλήνων. Ώστε, κι αν ακόμη αυτός ο τόπος συνεχίζει να λέγεται Ελλάδα, να μην έχει καμμιά σχέση με τον Ελληνικό πολιτισμό και να γίνει κλωτσοσκούφι των προαιώνιων εχθρών μας.
Που σημαίνει ότι οι δήθεν κυβερνήτες μας δεν έχουν κάνει - όπως συχνά λέγεται απ’ τους ίδιους ή και άλλους - κάποια λάθη. Εκτελούν με ακρίβεια τα αλάθητα σχέδια των «αλάθητων» αφεντικών τους.
Λάθη - κατά συρροή - τραγικά και ολέθρια, κάνουν όσοι από υπερβάλλουσα βλακεία και ευπιστία ακολουθούν τυφλά και αμετανόητα τους αδίστακτους αυτούς απατεώνες και ληστάρχους. Και τους δίνουν την δυνατότητα να καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών μας και της πατρίδας μας!

papailiasyfantis.wordpress.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 
 
10 Αυγ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

 

Μέρες της Παναγιάς και πρέπει να παλέψουμε για την λιγότερη προσβολή στην Κυρά μας!
Όπως το Πάσχα κινήθηκαν εναντίον του Υιού Της, έτσι και τώρα εναντίον Της. Και μην μου πείτε το ηλιθίας προελεύσεως
"όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και ευάλωτοι από το κορωνοϊό".
Αυτό είναι λυμένο προ πολλού αλλά ας επαναλάβουμε:
1) Κανένας νόμος - ειμή μόνο ο παρά-νομος - δεν είναι ισοπεδωτικός, θεωρώντας ίσια κι' όμοια τα μπαράκια, τα καφέ, τα εστιατόρια και τους ναούς! Για τον απλούστατο λόγο ότι στον ναό υπάρχει η θεία χάρις η οποία προστατεύει αυτούς που πιστεύουν (και μόνο αυτούς, καθώς δεν "φορτώνεται" σε όσους δεν την επικαλούνται), ενώ στους λοιπούς χώρους υπάρχουν απλά καφέδες, ποτά και φαγητά.
2) Για εκείνους που θα πουν ότι dura lex sed lex (σκληρός ο νόμος αλλά νόμος) θα θυμίσουμε ότι το σύνολο των διατάξεων που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του Συντάγματος, ξεκινά με την φράση "Εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαίρετου Τριάδος" που σημαίνει πως η Ορθόδοξη πίστη είναι που διέπει και σκέπει τις κινήσεις των αρχόντων της πολιτείας. Ή τουλάχιστον έτσι θάπρεπε να είναι! Άρα εκτός από ασεβής είναι και αντισυνταγματική, η ισοπέδωση που υλοποιείται.
3) Στα καταστήματα εστίασης ο κόσμος "πατείς με, πατώ σε" και οι νομοθέτες βλέπουν τους πιστούς που θα ακολουθήσουν την περιφορά του επιταφίου της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο! Αυτό θα συμβεί άπαξ και αυτοί δεν θα πάθουν τίποτε διότι ακολουθούν την Μάνα τους!
Είναι δυνατόν να μην λιτανευτεί π.χ. η Παναγιά της Τήνου; Θα μεταδοθεί ο κορωνοϊός κάτω από την προστασία Εκείνης στην οποία προστρέχουν οι απανταχού της γης Ορθόδοξοι, με την ελπίδα τους θαύματος;
Έχουν κάθε δικαίωμα να απιστούν όσοι το κάνουν αλλά και εμείς έχουμε το απόλυτο δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις βλάσφημες πράξεις τους.
«Ουδείς προστρέχων επί Σοι, κατησχυμένος από Σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλά αιτείται την χάριν, και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως».
Εμείς θα κάνουμε αυτό ακριβώς!
4) Και το πρωταρχικό και κορυφαίο, για να το λήξουμε το παραμύθι τους:
Αν τόσο πόνο έχουν για την δημόσια υγεία, ας μην άνοιγαν τα σύνορα στους τουρίστες και ας φρόντιζαν να μην γίνεται της "Μυκόνου" στην εστίαση. Όσο για την οικονομία, ας έδιναν επιδοτήσεις στους θιγομένους. Λεφτά υπάρχουν
(έχει η Ευρώπη...μας).
Και αν στην ζυγαριά μπαίνει η οικονομία και η πίστη, θα πρέπει να είσαι πολύ μάγκας για να διαλέξεις
(εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα).
Εμείς πάντως έχουμε διαλέξει καθώς πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος, για να ...πουλήσεις την Παναγία!
Υ.Γ. Λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί....τα έχουμε όλα! Σε ποιόν προτείνετε να καταφύγουμε κύριοι "ειδικοί επιστήμονες" και αρμόδιοι;

anazhthseis-elena.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης