7 Απρ. 2020

Διάγγελμα των "Εθνικών Φυλάκων" προς τον Ελληνικό Λαό!

Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,

Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι ἐκφράζουμε τὴν βούλησι τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξαγγελίες τῆς Κυβερνήσεως γιὰ τὰ περιοριστικὰ μέτρα ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ Ὀργάνωσίς μας «ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ», Ν.Π.Ι.Δ., συνεκάλεσε ἔκτακτη συνεδρίασι τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως μέσῳ τηλεδιασκέψεως, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων, καὶ ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι:

Ἀπορρίπτουμε ὡς ἀπαράδεκτη τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφασι τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καὶ Ὑγείας, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει τὴν προσέλευσι τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, γεγονὸς πρωτόγνωρο στὴν δισχιλιετῆ Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία καὶ συνάμα ἀντισυνταγματικό, καθ’ ὅσον παραβιάζει κατάφωρα τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμά μας στὴν ἄσκησι τῶν θρησκευτικῶν μας καθηκόντων.

Ἀπορρίπτουμε ὡς ἀπαράδεκτη τὴν ἀπόφασι μὲ ἡμερομηνία 1 Ἀπριλίου 2020 τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐπρότεινε τὴν τέλεσι τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ τὴν μετάθεσι τοῦ ἐπισήμου καὶ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα στὰ τέλη Μαΐου, τὴν ἡμέρα τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, μὴ ἀφουγκραζομένη τὴν σιωπηρὴ κραυγὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία αἰσθάνεται ἀνεπανόρθωτα προδομένη καὶ ἀπὸ τοὺς θρησκευτικούς της ἡγέτες.

Φρονοῦμε, ὅτι ἐὰν ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐγκλεισμὸς κατ’ οἶκον, τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνησις, συνεχισθῇ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τότε τὰ θύματα ἀπὸ ψυχολογικὰ αἴτια καὶ αὐτοκτονίες θὰ εἶναι πολλαπλάσια ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἀποδίδονται, δίχως μάλιστα νὰ εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβαιωμένα, στὸν κορωνοϊό.

Μετὰ ταῦτα, καὶ σεβόμενοι ἀπολύτως τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπως αὐτὰ ὑπαγορεύονται ἀπὸ Κυβερνητικὲς πηγὲς καὶ τὴν Ἰατρικὴ Κοινότητα, τὴν ὁποία εὐγνωμονοῦμε γιὰ τὶς καθημερινὲς μάχες, τὶς ὁποῖες δίδει κατὰ τῆς χαρακτηριζόμενης, ἀτυχῶς κατὰ τὴν ἄποψί μας, πανδημίας, καλοῦμε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ προσέλθῃ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Χώρας κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, προκειμένου νὰ παρακολουθήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ὅπως προβλέπεται, τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἔστω καὶ στὸν προαύλιο χῶρο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καὶ τηρῶντας μὲ «θρησκευτικὴ» εὐλάβεια ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας.

Ἡ ἀπόφασίς μας αὐτὴ δὲν προσκρούει στὶς προθέσεις τῶν ἁρμοδίων γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλὰ σ’ αὐτὴν καθ’ ἑαυτὴν τὴν καταστρατήγησι τῆς θρησκευτικῆς μας ἐλευθερίας, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψι, ὑπαγορεύεται ἀπὸ ξένα κέντρα ἐξουσίας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ σεβαστή. Εὐελπιστοῦμε, ὅτι μέχρι τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἐπανεξετάσῃ τὸ θέμα καὶ θὰ ἀνασκευάσῃ.

Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,
Σὲ κάθε περίπτωσι, τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ, στὶς ἐνορίες μας, πιστοὶ στὸν Κυβερνήτη τῆς καρδιᾶς μας, στὸν Βασιλέα τῶν Βασιλέων, σ’ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θυσιάσθηκε πάνω στὸν Σταυρὸ γιὰ ὅλους ἐμᾶς!
Καλὸ ὑπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα!

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ Κεντρικὴ Διοίκησις

https://odysseiatv.blogspot.com/ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ