Η Πλατυτέρα των Ουρανών

16 Ιουν. 2021

Σήμερα ταξιδεύουμε στη Σαγκάη για να επισκεφτούμε το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών όπου υπάρχει και το τμήμα Ελληνικής φιλολογίας. - Βιβλιοθήκη με 900.000 τόμους - Ελάτε μαζί μας και γράψτε μας σχόλια πως σας φαίνεται και τι θα θέλατε να μάθετε για αυτό.

"Greece-China Television"

25 Μαϊ. 2021

| Ιστολόγιο |


 

Ο Μωάμεθ ο Πορθητής επιβλέπει την διολκό προς τον Κεράτιο Κόλπο

 

 

Γράφει ο Σταυρίδης Φώτιος

Παραθέτω δύο κείμενα τά οποία τό Υπουργείο Αντεθνικής Παιδείας, θά έπρεπε νά διδάσκει στά Ελληνόπουλα.Ο πρώτος είναι ο λόγος τού τελευταίου αυτοκράτορα τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος ως άλλος Λεωνίδας εξορκίζει τούς συμπατριώτες του νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα καί ο δεύτερος είναι ο λόγος τού Τούρκου κατακτητή, ο οποίος εξορκίζει μέ τήν σειρά του τούς ομοθρήσκους του νά πολεμήσουν στό όνομα τού Αλλάχ, γιά νά νικήσουν καί νά αρπάξουν από τούς Χριστιανούς τίς γυναίκες τους, τίς περιουσίες τους καί τά παιδιά τους.
Ο Παλαιολόγος μιλάει γιά αυτοθυσία, γιά αγάπη στόν Χριστό καί τήν πατρίδα, γιά τά πανάρχαια δηλαδή ιδανικά τής φυλής μας, τά οποία απαξιώνει τό τρέχον πολιτικό σύστημα καί ο Μωάμεθ ο Πορθητής μιλάει γιά πλιάτσικο, γιά αρπαγές, γιά βιασμούς, γιά δολοφονίες τών γηγενών, καί γιά πλούτη, τά οποία οι πιστοί τού Αλλάχ θά αποκομίσουν πουλώντας ώς σκλάβους τούς Χριστιανούς γιά ένα δουκάτο τόν καθένα.

 Λόγος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (28 Μαΐου 1453)

«Ὑμεῖς μὲν εὐγενέστατοι ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι συστρατιῶται καὶ πᾶς ὁ πιστὸς καὶ τίμιος λαός, καλῶς οἴδατε (γνωρίζετε), ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα καὶ ὁ ἐχθρὸς τῆς πίστεως ἡμῶν βούλεται μετὰ πάσης μηχανῆς ἰσχυροτέρως καὶ τέχνης στενοχωρῆσαι ἡμᾶς καὶ ἐμβολὴν διὰ ξηρᾶς καὶ σύῤῥαξιν διὰ θαλάσσης μετὰ συμπλοκῆς μεγάλης δῶσαι ἡμῖν μετὰ πάσης δυνάμεως, ἵνα, εἰ δυνατόν, ὡς ὁ ὄφις τὸν ἰὸν (δηλητήριο) ἐκχύσῃ· καὶ ὡς λέων ἀνήμερος καταπίῃ ἡμᾶς βιάζεται. Διὰ τοῦτο λέγω καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς, ἵνα στῆτε ἀνδρείως καὶ μετὰ γενναίας ψυχῆς, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τοῦ νῦν ἐποιήσατε, κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἡμετέρας πίστεως. Παραδίδωμι δὲ ὑμῖν τὴν κλεινήν (φημισμένη) τε περίφημον καὶ εὐκλεῆ (ἔνδοξη) ταύτην μεγαλοπρεπεστάτην καὶ εὐγενῆ πόλιν τὴν ὄντως ἐκλαμπροτάτην καὶ βασιλεύουσαν τῶν πόλεων ἡμῶν πατρίδα.
Καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι ἕνεκέν (ἐξ αἰτίας) τινων τεσσάρων ὀφειλέται κοινῶς ἐσμεν πάντες, ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὑπὲρ τῆς πατρίδος, τρίτον μὲν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, ὡς Χριστὸν Κυρίου, καὶ τέταρτον ὑπὲρ συγγενῶν καὶ φίλων. Λοιπόν, ἀδελφοί, ἐὰν ὀφειλέται ἐσμὲν ὑπὲρ ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων αὐτῶν ἀγωνίζεσθαι ἕως θανάτου, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς ὑπὲρ πάντων τούτων, ὡς βλέπετε προφανῶς, καὶ ἐκ πάντων μέλλομεν ζημιωθῆναι. Ἐὰν διὰ τὰ ἐμὰ πλημμελήματα παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς τὴν νίκην τοῖς ἀσεβέσιν, ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν τῆς ἁγίας, ἣν ὁ Χριστὸς τῷ οἰκείῳ αὑτοῦ αἵματι ἡμῖν ἐδωρήσατο, κινδυνεύομεν· ὅ ἐστι κεφάλαιον πάντων. Καὶ ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τις καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχήν, τί τὸ ὄφελος; Δεύτερον, πατρίδα περίφημον τοιαύτην ὑστερούμεθα καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν.
Τρίτον, τήν πότε (κάποτε) περιφανῆ, νῦν δὲ τεταπεινωμένην καὶ ὠνειδισμένην (ντροπιασμένη) καὶ ἐξουθενημένην ἀπολλύωμεν 
βασιλείαν καὶ ὑπὸ τυράννου καὶ ἀσεβοῦς ἄρχεται (ἄν χάσουμε τόν δικό μας βασιλέα θά μᾶς ἐξουσιάζει ὁ τύραννος). Τέταρτον δὲ καὶ φιλτάτων τέκνων καὶ συμβίων καὶ συγγενῶν στερούμεθα.

Λοιπόν, ἀδελφοί, ἐπεὶ ἡμᾶς πολιορκεῖ καὶ ἀπέκλεισε, καὶ καθ’ ἑκάστην τὸ ἀχανὲς αὑτοῦ στόμα χάσκων καὶ εὐκαιρίαν αἰτεῖ, πῶς καταπίῃ ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν ταύτην, ἣν ἀνήγειρεν ὁ τρισμακάριστος καὶ Μέγας Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος καὶ τῇ πανάγνῳτε καὶ ὑπεράγνῳ δεσποίνῃ ἡμῶν Θεοτόκῳ καὶ ἀειπαρθένῳ Μαρίᾳ ἀφιέρωσε καὶ ἐχαρίσατο τοῦ κυρίαν εἶναι καὶ βοηθὸν καὶ σκέπην τῇ ἡμετέρᾳ πατρίδι καὶ καταφύγιον τῶν Χριστιανῶν, ἐλπίδα καὶ χαρὰν πάντων Ἑλλήνων, τὸ καύχημα τῶν ὑπὸ τὴν ἡλίου ἀνατολὴν ὄντων πάντων».

Λόγος Μωάμεθ (28 Μαΐου 1453)

«Στό ὄνομα τοῦ παντοδύναμου καί τοῦ αἰώνιου Θεοῦ, στό ὄνομα τοῦ Μωάμεθ τοῦ προφήτη καί στό ὄνομα τῶν τεσσάρων χιλιάδων ἄλλων προφητῶν, στήν ψυχή καί τό ὄνομα τοῦ πατέρα του, τοῦ σουλτάνου, στίς κεφαλές τῶν παιδιῶν του καί στό σπαθί του ἐπάνω. Ὁ πολυχρονεμένος μας ἀφέντης ὁ Μωάμεθ ὁρκίζεται ὅτι, μετά τήν ὁριστική νίκη, ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός, ἀρχοντολόι καί λαός, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά, ὅλοι οἱ θησαυροί, ὅλα τά πλούτη, πού ὑπάρχουν μέσα στήν πόλη, θά γενοῦνε κτῆμα τοῦ στρατοῦ του.
Γιοί τοῦ Μωάμεθ, χαρά σέ σᾶς, γιατί αὔριο θά πέσουνε στά χέρια μας οἱ Χριστιανοί καί θά μπορέσουμε νά τούς πουλήσουμε ἕνα δουκᾶτο τόν καθένα καί θά γενοῦμε τόσο πλούσιοι, πού δέ θά ξέρουμε τί νά τά κάνουμε τά πλούτη μας καί θά ξεριζώσουμε τά γένεια τῶν παππάδων καί θά φτιάξουμε σκοινιά γιά τά ἄλογά μας καί δέστρες γιά τούς σκύλους μας. Τά παιδιά καί οἱ γυναῖκες τους θά γίνουν σκλάβοι μας καί θά χορτάσουν ὀμορφιά τά μάτια μας καί οἱ αἰσθήσεις μας. Χαρεῖτε λοιπόν, παιδιά τοῦ Μωάμεθ, καί ἑτοιμαστεῖτε νά νικήσετε ἤ νά πεθάνετε γιά τόν προφήτη σας”.»

infognomonpolitics.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

 

 

 

 

8 Μαϊ. 2021

| Ιστολόγιο |


 

 

Του παπα Ηλία Υφαντή

 

  Δεκατρεισήμιση (13,5) μονάδες μπροστά ο Κορωνο - Κούλης απ’ τον Σκοπιαν - Αλέξη!!!
Τί φαντασθήκατε; Ότι τζάμπα καναλάρχες και δημοσιογράφοι εισέπραξαν τα εκατομμύρια; Και διαφημίζουν Κούλη και κορωνοϊό επί 24ώρου βάσεως;
Και έχουν επιβάλει ομερτά σε όσους αρνούνται τα κορωνο - φίμωτρα, τους εμβολιασμούς, τα τέστ και όλα τα σχετικά!…
Δεκατρεισήμισι μονάδες μπροστά! Κι όμως ο Κορωνο - Κούλης μας, τρέμει μήπως «τον ρίξουν»! Γεγονός που αποκαλύπτει πολλαπλά τον βούρκο μέσα στον οποίο μας έχουν παγιδεύσει τα πολιτικά αυτά κουμάσια και οι πάτρωνές τους! Αν αληθεύει ότι κάποιοι μπορεί να τον ρίξουν, τότε οι «δημοσκοπήσεις» είναι πέρα για πέρα κάλπικες. Γιατί ποιοί επιτέλους μπορεί να μελετούν κακά για τον κανακάρη της σατανικής Μπίλντερμπεργκ και το χαϊδεμένο της Κίρκης του Βερολίνου; Που η κόλαση χρόνια κοιλοπονούσε, για να μας τον προσφέρει! Δεν είναι κάτι τέτοιο μια άνευ προηγουμένου παραδοξότητα;
Αλλά ποιοί μπορεί να είναι αυτοί οι κάποιοι, που απειλούν να γκρεμοτσακίσουν το πολιτικό μας κελεπούρι; Ποιοι άλλοι απ’ αυτούς που ανεβάζουν  και κατεβάζουν των πρωθυπουργικών θώκων τέτοια κουμάσια…
Δεν θυμάστε τι έγινε με την ανάδειξη στην προεδρία της ΝεόΔουλης του μαμωνά και σατανά του Κορωνο-Κούλη; Που δήθεν το μηχάνημα, που έβγαζε τον εκλεκτό του λαού είχε χαλάσει. Δεδομένου ότι έβγαζε τον κ. Μεϊμαράκη, που - όπως φαίνεται - δεν καλοστεκόταν στο στομάχι των σατανικών αφεντικών. Για να επιστρατεύσουν την διαβόητη SINGULAR LOGIC που μας πρόσφερε τον Κορωνο-Κούλη.
Ή μήπως δεν θυμάστε την άλλη παρόμοια δύσοσμη ιστορία του Σκοπιαν-Αλέξη; Που καταπρόδωσε αλλεπάλληλες φορές Ελλάδα και Έλληνες! Που κλωτσοπάτησε το ηρωικό δημοψήφισμα του λαού, που - παρόλη την κατατρομοκράτηση που υφίστατο - ψήφισε παλληκαρίσια ΟΧΙ στο καθεστώς της δολοφονικής εξάρτησης απ’ το συνδικάτο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου εγκλήματος. Για να εκλεγεί και πάλι ο Σκοπιαν-Αλέξης πανηγυρικά, πέρα από κάθε νοσηρή φαντασία στις αμέσως επόμενες εκλογές μαζί με τον συμπροδότη του Καμένο. Για ν’ αποφύγουν στη συνέχεια, όπως ο διάβολος το λιβάνι,  το σχετικό, με την ιστορική γι’ αυτούς προδοσία της Μακεδονίας, δημοψήφισμα.
Το ίδιο αυτό σατανικό καθεστώς που τα τελευταία χρόνια «εκλέγει» τα καθάρματα, που ανελλιπώς φορτώνει ως πρωθυπουργούς, στο σβέρκο μας
Αυτά που συστηματικά και προγραμματισμένα μας κουβαλούν εδώ τους λαθρομετανάστες, μέχρις ότου καταφέρουν να μεταλλάξουν ολοκληρωτικά (φυλετικά, πληθυσμιακά, πολιτισμικά) την Ελλάδα, ώστε Ελλάδα να μην είναι.
Που έχουν μπασταρδέψει την ιστορία μας, την  παιδεία μας, τα θρησκευτικά, τη γλώσσα κ.λπ. ώστε να συντομεύσουν την σατανική μας αυτή μετάλλαξη. Και τώρα με τις κορωνο-ιστορίες, τα  τέστ, τους εμβολιασμούς κ.λπ. προχωρούν, όπως φαίνεται, και στην εκ βάθρων μετάλλαξη της οντολογικής μας υπόστασης με την μετάλλαξη του DNA μας. Προκειμένου να εκτελούμε τα παραγγέλματά τους, χωρίς αντιλογία, όπως τα γουρουνάκια της ομηρικής Κίρκης. Όπως μέχρι τώρα και με τους πρωθυπουργούς μας συμβαίνει…

Όμως το χριστεπώνυμο πλήρωμα, που αισθάνεται «ως πρόβατα ερριμμένα και μη έχοντα ποιμένα», περίμενε στήριξη από την - όπως ναρκισσιστικά αυτοχαρακτηρίζεται - «μητέρα εκκλησία». Η οποία όμως πολυειδώς και πολυτρόπως αποδεικνύεται μητρυιά του χειρίστου είδους. Και δεν αναφερόμαστε εδώ μόνο στο, λεγόμενο, φιλανθρωπικό έργο, με το οποίο προσφέρει ένα πιάτο φαγητό. Που είναι ευνόητο, για τους ανάπηρους και τους πάσης φύσεως ανήμπορους να εργαστούν. Αλλά αποτελεί προσβολή χειρίστου είδους γι’ αυτούς, που σφύζουν από ζωή και το πολλαπλά προδοτικό κατεστημένο τους έχει κλείσει όλους τους δρόμους, ώστε να μη μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Με άλλα λόγια, πατέρες, ο λαός χρειάζεται την δικαιοσύνη, που την βλέπει ποικιλοτρόπως σε όλα τα επίπεδα να στραγγαλίζεται. Και δεν βλέπει κάποιους να στέκονται απέναντι στο καθεστώς της συστηματικής πολυεπίπεδης δολοφονίας του. Που πρώτοι και καλύτεροι θα έπρεπε να είστε εσείς. Ή μήπως νομίζετε ότι οι προκάτοχοί σας αρχιερείς, που σταύρωσαν τον Χριστό, το έκαμαν, επειδή σκοτίστηκαν για τον Θεό. Για τα συμφέροντά τους καίγονταν και τσουρουφλίζονταν. Γιατί τους είπε ότι ήρθε να αναποδογυρίσει ολοκληρωτικά το φαύλο καθεστώς που επικρατούσε. Όταν ένοιωθαν ότι ψυχή και καρδιά αυτού του σάπιου καθεστώτος ήταν αυτοί οι ίδιοι.
Όπως νοιώθετε κι εσείς ότι είστε η ψυχή και καρδιά του σημερινού σάπιου καθεστώτοςΜε αποτέλεσμα να στηρίξετε σκανδαλωδέστατα τον συνεορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα με τους αντίχριστους νεοταξίτες. Σε προφανέστατη αντίθεση με το Ευαγγέλιο και την Ορθόδοξη Παράδοση. Επειδή ακριβώς σκέφτεστε και αισθάνεστε παρόμοια με τους Κορωνο-Κούληδες, τους Σκοπιανο-αλέξηδες, τους μνημονιο-ΓΑΠηδες και όλη αυτή την προδοτική συμμορία.
Γιατί αν στεκόσασταν αποφασιστικά απέναντί τους και πλάι στον λαό και την πατρίδα δεν θα τολμούσαν το παραμικρό. Αλλά σουλατσάρουν, επειδή ακριβώς κι εσείς σκέφτεστε παρόμοια με αυτούς και δεν τολμάτε να κάμετε το παραμικρό.

Βλέπετε η Νέα Τάξη δολοφόνησε τον Χριστόδουλο, που -αν μη τι άλλο- έβλεπε κάποια πράγματα κι έλεγε κάποιες αλήθειες. Και τον αντικατέστησαν με τον Ιερώνυμο, που -για να θυμηθούμε και τον Χρυσόστομο- είναι «αφωνότερος ιχθύος και απραγότερος βατράχου». Αφού σκέφτεται παρόμοια  με τον Κορωνο-Κούλη: «Αν πάω - σκέφτεται - αντίθετα, θα με ρίξουν». Και ακολουθούν οι υπόλοιποι, παρόμοια σκεπτόμενοι, μιτροφόροι και μπαστουνοφόροι τσελιγκάδες, που πρωταρχικό έργο τους θεωρούν να εφαρμόζουν τυφλά τον νόμο της Κορωνο-κυβέρνησης και της ομερτά για τους παπάδες. Που, στο τέλος της γραφής, έχουν στην πλάτη τους και το τσούρμο της φαμελιάς τους.
Ενώ οι θρονο-κένταυροι δεσποτάδες τίποτε άλλο δεν έχουν να σκεφθούν, πέρα απ’ τον θρόνο τους. Κι όχι βέβαια την υγεία του λαού και την Πατρίδα!

papailiasyfantis.wordpress.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης