Η Πλατυτέρα των Ουρανών

29 Μαϊ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 


Παύλος Νιρβάνας

᾽Αλαλαγμοί χαρᾶς διὰ τά πιλάφια τοῦ Παραδείσου καὶ τούς θησαυροὺς τῆς γῆς ἠκούοντο εἰς ὅλον τό στρατόπεδον. Τὴν ἐσπέραν ἤναψαν μεγάλας πυράς ἔξω τῶν τειχῶν καὶ ἐφωταγώγησαν ὅλα τὰ πλοῖα εἰς τὸν Κεράτιον Κόλπον, ὡς νὰ ἦτο πανήγυρις. ῞Ενας πύρινος κύκλος ἐζωνε τὴν Πόλιν, Καὶ ἥστραψαν ἀπὸ τὰς ἀγρίας φλόγας ἡ Πόλις, ὁ λιμήν, ὁ Γαλατάς. Καί τὸ πυροβόλον τοῦ ἐχθροῦ διαρκῶς ἐκρότει καὶ διαρκῶς ἤνοιγε τὰς ὀπὰς εἰς τὰ τείχη, διὰ νὰ ἀνοίξη πύλας, νὰ εἰσέλθη ὁ ἐχθρός.

᾽Εντὁς ὅμως τῆς πολιορκημένης Πόλεως, τὴν ὁποῖαν ἕζωνον οἱ ἐχθροί, τίποτε δὲν ὡμοίαζε μὲ τὸ βάρβαρον αὐτὸ θέαμα. Οἱ πρόμαχοι τοῦ Γένους ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἀποθάνουν ἐδῶ, διὰ τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τὴν Πατρίδα, ὄχι διὰ τὰ πιλαφια καὶ το μέλι τοῦ Παραδείσου. Αἱ φωταψίαι, αἱ μουσικαὶ καὶ οἱ ἀλαλαγμοὶ τῶν ἐχθρῶν, ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη, τοὺς εἰδοποίουν, ὅτι εἶχε φθάσει ἡ μεγάλη, ἡ κρίσιμος στιγμή.
Ὁ Αὐτοκράτωρ εἶχε στείλει τοὺς ᾽Αρχιερεῖς, τοὺς ἰερεῖς καὶ τοὺς μοναχοὺς νὰ ἐνθαρρύνουν τὰ πλήθη, ὄχι ὑποσχόμενοι, ὅπως οἱ δερβίσαι τοῦ Μωάμεθ, ἐπίγεια ἀγαθά, ἀλλὰ μὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονὴν εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καί με τὴν θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς Παναγίας ῾Οδηγητρίας, ἰστορημένην ἀπὸ τὸν ἱερώτατον ζωγράφον, παρακαλοῦντες τὴν Μεγαλόχαρην νὰ σώση πάλιν τὴν Βασιλεύουσαν, ὄπως τὴν εἶχε σώσει τόσας ἄλλας φοράς. Καὶ ἐνῶ ἡ ἱερὰ λιτανεία διήρχετο τὰ τείχη, λαὸς ἀναρίθμητος, γυναῖκες καί παιδιά, με δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμοῦς, ἠκολούθουν ψὰλλοντες: «Κύριε ἑλέησον! Κύριε ἐλέησον!» ᾽Αλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦτο νὰ πέση ἡ «ἅπαρτη» Πολις.

῾Ο Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ἔφιππος έν μέσῳ τῶν πολεμιστῶν του πάνω εἰς τὰ τείχη, ἔδιδε παντοῦ τὰς τελευταίας του διαταγὰς, διὰ τὴν μεγάλην στιγμήν, ἐμψυχώνων με τὸ παράδειγμά του το θάρρος των. «Ὁ κίνδυνος εἶναι μέγας...» τοὺς εἶπε. «Ἀλλά δέν πρέπει ν’ ἀπελπιζώμεθα. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας». Μία βοή ὑψώθη τότε ἀπὸ χιλιάδας στόματα. Ὁ βομβαρδισμὸς τῶν τειχῶν εἶχε σταματήσει μίαν στιγμή. Ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος εἶχεν ἐννοήσει, ὄτι ὁ ἐχθρὸς ἐτοιμάζεται δια τὴν μεγάλην ἔφοδον.
Καὶ πρὶν πέσῃ μαζὶ μὲ τὸν τελευταῖον πολεμιστήν ἐπάνω εἰς τὰ τείχη τῆς Πόλεως ὡς βασιλεύς, ἠθέλησε νὰ ἐκτελέσῃ, τὸ τελευταῖον του χρέος ὡς χριστιανός. Και ἐκέντησε τὀν ἵππον του διὰ τὸ «Μεγάλο Μοναστήρι».
Μετ’ ὀλίγον ὁ Κωνσταντῖνος εἴσήρχετο, μὲ τήν κεφαλήν εὐλαβῶς ἐσκυμένη, εἰς τὸν δοξασμένον Ναὸν τῆς ῾Αγίας Σοφίας. Ἀφοῦ διῆλθε τὰς βασιλικὰς καὶ τὰς ἄλλας ἓξ πύλας του ἐσωνάρθηκας, ἐπροχὡρησε διὰ μέσου τῶν μεγαλοπρεπῶν κιόνων τῆς μεσαίας στοᾶς, κάτωθεν τοῦ ὑπέρλαμπρου θόλου, ὄστις ὡς ἄλλος οὐρανός, λουόμενος εἰς τὸ φῶς, ἀπλώνεται ἐπάνω εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν πιστῶν.

῾Η λειτουργία εἶχεν ἀρχίσει. Και ἦτο ἡ τελευταία λειτουργία τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς χριστιανοσύνης. Τὴν νύκτα ἐκείνην ὑπὸ τὸν θόλον τῆς ῾Αγίας Σοφίας, ἕνας λαὸς ὁλόκληρος, γονατιστός, ἐδέετο διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς Θεοφρουρήτου Πόλεως. Ἦτο ἐκεῖ ὅλη ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ παλατίου, ὅλοι οἱ εὐπατρίδαι τῆς βυζαντινῆς ἁριστοκρατίας, ἡνωμένοι μὲ τοὺς πολεμιστὰς καὶ τοὺ ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ἕλληνες, Γενουήνσιοι, Βενετοί, ὡς ἕνας ἄνθρωπος, μιά ψυχή, μία καρδία ὅλοι. «Σῶσον, Κύριε τὸν λαόν Σου!» ῎Ηστραπτον τὰ πολύχρωμα μάρμαρα τοῦ ὡραίου ναοῦ, πράσινα, σμαράγδινα, λευκά, κόκκινα, κυανᾶ, ροδόχροα, τα μάρμαρα χιλίων τόπων καὶ χιλίων λατομείων, κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν πολυελαίων.
Ἐφάνταζαν θαυμαστά ἰστορήματα μὲ τὰ πλούσια μωσαϊκά.
Ἐζωντάνευαν μέσα εἰς τὰ σύννεφα τοῦ λιβάνου αἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων εἱς τὸ τέμπλον καὶ τὰ εἰκονοστάσια, ὄπισθεν τῶν μεγάλων ἀστραπτερῶν μανουαλίων. Καί αἱ ἰεραί ψαλμωδίαι, ἀπό τα χείλη τοῦ χοροῦ τῶν ἰερέων καὶ τῶν ψαλτῶν, ἀνέβαιναν ὡς ἁγγελικά ἄσματα, πρὸς τον θρόνον τοῦ πολυελέου Θεοῦ. «Σῶσον, Κύριε τὸν λαόν Σου!»
Ὁ Κωνσταντῖνος ἐπροχώρησε σκυμένος καὶ ἐγονάτισεν ἐν μέσω τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἐνῶ τά χείλη του ἐσάλευον εὐλαβῶς. Ὁ βασιλεὺς προσηύχετο. Καὶ τὰ δάκρυα τῶν πιστῶν ἔτρεχον ἀκράτητα ὁλόγυρἀ του: «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου!»

Μία βαθύτατη σιωπὴ ἐχύθη ὁλόγυρα. Καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς βαθείας σιωπῆς ἠκούσθη ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ ἵεροῦ: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε!» ῾Ο Κωνσταντῖνος ἠγέρθη πρῶτος, ἐπροχώρησε πρὸς τὸ ἱερόν, μὲ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων καὶ ὡς να εἶχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιερέως, ὅπως ἐπεκράτει ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους Αὐτοκράτορας, ἐστάθη πρὸ τῆς ῾Ωραίας Πύλης, ἀπέναντι τῆς ῾Αγίας Τραπέζης, ἀφαιρῶν τὸ στέμμα, βασιλεύς αὐτὸς τῆς γης, πρὸ τοῦ Βασιλέως τοῦ Οὐρανοῦ.
«Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Κωνσταντῖνος...»
Ὁ Κωνσταντῖνος ἔλαβε μὲ εὐλάβειαν το δισκοπότηρον. Το ἐφερον εἰς τὰ χείλη του, τὸ ἠσπάσθη καὶ ὅπως ἦτο συνήθεια νὰ μεταλαμβάνει μόνος του ὁ βασιλεύς, ἐκοινώνησε τῶν ᾽Αχράντων Μυστηρίων. Οὐδεὶς ἠμπόρεσε νὰ κρατήση τὰ δάκρυά του. Μία βοὴ ἀπό πνιγομένους λιγμούς ἐπλημμύρισε τὸν ἀέρα τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς Χριστιανοσύνης.
Μὲ τὴν αὐτὴν τάξιν ὁ Κωνσταντῖνος ἐξῆλθε τοῦ ναοῦ καί κατηυθύνθη πρὸς τὰ ἀνάκτορά του κατ’ εὐθείαν.
Αὐτήν τὴν φορά ὅμως δὲν εἰσήρχετο εἰς τα ἀνάκτορά του ὡς βασιλεύς. Εἰσήρχετο ὡς ἁμαρτωλός, ὅστις ἤρχετο νὰ ζητήση χριστιανικώς συγχώρησιν καὶ ἀπὸ τὸν τελευταῖον του ὑπηρέτην. «Συγχωρεῖτε με!...» Καὶ τὴν στιγμὴν ἐκείνην, γράφει κάποιος, ὁ ὁποῖος παρέστη ἐκεῖ, ἔπρεπε νὰ εἶναι κανεὶς ἀπὸ πέτραν ἤ ξύλον καμωμένος, διὰ νὰ μὴ δακρύση. Τὴν αὐτήν ἐσπέραν ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ τελευταίος Παλαιολόγος, ἔπιπτε νεκρός, πολεμῶν ὡς ὁ τελευταίος στρατιώτης πρό τῆς πύλης τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ. Καὶ αὐτό το βράδυ ἔπιπτεν ἡ «ἂπαρτη» Πόλη. Ἡ τελευταία λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας πνίγηκε στὸ αἷμα τῶν Χριστιανῶν, εἰς τήν μεγαλην θυσίαν.

«Κὶ ἡ Δέσποινα ταράχτηκε, δακρύζουν οἱ εἰκόνες...»
Δέν ἐτελείωσεν ὅμως ἡ τελευταία λειτουργία. Μίαν ἡμέραν, τήν ὁποίαν θὰ δώση ὁ θεός, θά ἐπαναρχίση ἀπ’ ἐκεῖ, ὅπου ἐσταμάτησε, καὶ θὰ εἶναι ἡ μεγάλη ἡμέρα, τήν ὁποίαν περιμένει τὸ γένος τῶν ῾Ελλήνων.

vizantinaistorika.blogspot.com

 Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 


 

27 Μαϊ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Τελικά ο κορωναϊός δεν έχει σκοτώσει μόνο πολύ κόσμο, ούτε έχει αρρωστήσει άλλους τόσους μόνο. Έχει προκαλέσει πολλά κακά αλλά και πολλά καλά.
Ένα από τα καλά είναι ότι έχει αποκαλύψει κεκρυμμένες συμπεριφορές, πιστεύω, λανθάνουσες πρακτικές και απομυθυποιήσει αξιώματα, οφίκια και ανθρώπους.
Έχει βγάλει στην επιφάνεια σκουπίδια τα οποία είχαμε επιμελώς καταχωνιάσει και καλύψει με τον μανδύα του ψευδοευσεβισμού. Έχει αποδείξει ο κορωναϊός ότι είμαστε Χριστιανοί του καναπέ, της καλοπέρασης. Μας πείραξε την φιλαυτία μας και αμέσως πετάξαμε ότι μπορεί να μας αρρωστούσε.
Μας ξεγύμνωσε από τις ψευδεπίγραφες ταμπέλες που κάποιοι άλλοι μας κόλλησαν. Άγιοι, σεβάσμιοι, ελεήμονες κ.λπ. Μπροστά στον φόβο ενός αόρατου εχθρού δείξαμε τις προτιμήσεις μας. Σπουδάσαμε Θεολογία, μόνο και μόνο για να μας σέβονται και να ανέβουμε σκαλοπάτια. Στο μυαλό μας βαθιά την Εκκλησία την είχαμε για λαογραφικό όμιλο με παραδοσιακούς χορούς και ποιήματα, ήθη και έθιμα και ψυχαναγκαστικές επαναλαμβανόμενες ενέργειες σε μια δουλική υποχρέωσή μας απέναντι στον Θεό, τον οποίο ο κορωναϊός απεκάλυψε ότι δεν Τον πιστεύουμε. Οφίκια και αξιώματα στην Εκκλησία τα οποία στη δεδομένη στιγμή αποδείχτηκαν κούφια. Κούφια λόγια, κούφιες πράξεις, ανούσιες κινήσεις.

Εύχομαι να μην αληθεύει αυτό, αλλά έχουμε διαβάσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετέτρεψε την Θεία Κοινωνία δυστυχώς σε οινοποσία μετ’ άρτου.
Με την ενέργεία του να ζητήσει την χρήση μεταλλικών κουταλιών μιας χρήσης στην Θεία Κοινωνία, ουσιαστικά πρώτα μετέτρεψε τον εαυτό του από εκφραστή της αλήθειας του Ευαγγελίου στην Γη αλλά και του ποιμένα των Ορθοδόξων Χριστιανών της Αμερικής, σε έναν Αρχιερέα που το μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας το θεωρεί μια τυπική πράξη χωρίς ουσία, κάτι για να θυμόμαστε τον Χριστό, χωρίς την μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν ο προκαθήμενος σκέπτεται και ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, πώς άραγε θα ενεργήσουν οι ιερείς του και ο πιστός κόσμος ο οποίος και «κρέμεται από τα χείλη του»; Έχει αναρωτηθεί πόσους έχει σκανδαλίσει, πόσα άτομα βρίσκονταν στο μεταίχμιο τού να πιστέψουν στον Χριστό και καταβαραθρώθηκαν στην απιστία; Προφανώς το “τα άχραντα μυστήρια” πλέον δεν τον εκφράζει. Η λέξη άχραντος σημαίνει αντικείμενο ή ουσία που δεν επιδέχεται μόλυνσης (αποίκιση μικροβίων, ιών παρασίτων ή των σπόρων αυτών).
Επίσης μεταφυσικά μιλώντας, σημαίνει αυτό που είναι Άγιο. Απο-αχραντοποίηση έχει επιτελέσει ο Αρχιεπίσκοπος της Θείας Κοινωνίας. Αφού δεν δέχεται αυτόν τον όρο με αυτή του την πράξη, θα πρέπει προφανώς να την αφαιρέσει από το λεξιλόγιό του. Η δεύτερη λέξη «Μυστήριο» υποδηλώνει το υπερφυσικό, το ανεξήγητο. Πώς είναι υπερφυσικό κάτι που εσείς το ανάγετε σε οινοποσία μετά βουτήματος άρτου και κάτι που μπορεί κάποιος να κολλήσει έναν ιό; Άρα και την λέξη Μυστήριο πρέπει να την αφαιρέσετε από το λεξιλόγιό σας. Οι λέξεις έχουν νόημα όταν εκφράζουν την φύση του αντικειμένου. Και την χάνουν όταν αλλοτριώνουμε την έννοια του αντικειμένου.

Εάν δεν παραδέχεστε ότι είναι άχραντα αλλά και μυστήριο αυτό που συμβαίνει στην Θεία Κοινωνία τότε πώς επικαλείστε το Άγιο Πνεύμα για να καθαγιάσει τα Άγια Δώρα, τον οίνο και τον άρτο; Άρα εκείνη την στιγμή τελείτε μηχανικά μια πράξη, χωρίς να την πιστεύετε. Δυστυχώς αφού δεν είμαι Θεολόγος δεν μπορώ να αναφέρω όλες τις ενέργειες που τελεί ο Ιερέας στην Θεία Λειτουργία και οι οποίες ναι μεν δεν είναι άκυρες, αλλά ακυρώνονται στο μυαλό αυτού που πιστεύει ότι τα Άχραντα Μυστήρια δεν είναι ούτε άχραντα ούτε μυστήρια. Αλλά αν την κορυφαία πράξη στην Θεία Λειτουργία την μετατρέπετε σε μετάδοση λίγου γλυκού οίνου και λίγου άρτου και ουσιαστικά την από-Αγιοποιείτε και της αφαιρείτε την ονομασία Μυστήριο, τότε πώς εμείς να πιστέψουμε ότι και τα άλλα Μυστήρια της Εκκλησίας τα θεωρείτε Μυστήρια και ότι δεν τα θεωρείτε τυπικές πράξεις μιας καθημερινής ακολουθίας χωρίς περιεχόμενο;
Άρα στο μυαλό σας ο Γάμος είναι μια υπόσχεση μεταξύ νεονύμφων και όχι ένωση ανθρώπων με την ευλογία του Θεού, η εξομολόγηση μια καλή κουβέντα με τον ιερέα ενώ ο Θεός ούτε ακούει, ούτε συγχωράει. Και αυτά, αφού δεν είναι Μυστήρια κατά τον πιο πάνω συλλογισμό. Το βάπτισμα δε, μια κατάδυση στο νερό με λίγο λαδάκι, που φοβάμαι ότι και αυτό αν υπάρχει κίνδυνος κορωναϊού θα το αναμιγνύετε με αντισηπτικό. Οι κηδείες απλώς θάψιμο, η ιεροσύνη ένα καλό επάγγελμα για καλούς ανθρώπους, το μοναχικό σχήμα και η κουρά μοναχών ένα βάσανο χωρίς λόγο και το Άγιο Ευχέλαιο, λίγο λαδάκι και διάβασμα του Ευαγγελίου προκειμένου να γίνουμε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Εάν αναιρέσω το αξίωμα του προέδρου της δημοκρατίας και ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει, τότε αναιρώ και όλα τα εξαρτώμενα από αυτή την αρχή του κράτους. Τους υπουργούς, τους νόμους, την Βουλή κ.λπ. Αναρχία δηλαδή.

Εύχομαι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος να φέρει την ελπίδα πίσω όπως και το όνομά του μαρτυρεί για να μην επαληθευθεί η προορατική ρήση ότι η αποστασία θα έρθει από τις κεφαλές.

Νέαρχος Παναγή

orthodoxianewsagency.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

 

23 Μαϊ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Του Δήμου Γ. Θανάσουλα, δικηγόρου

 

(Προδημοσίευση από το φύλλο της 30/5 της εφημερίδας “Κρητικά Νέα”)

 

Ἦταν καλοκαίρι τοῦ έτους 2010, ὅταν τό ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Ριζοσπαστικοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ, ὅπως θέλει ὁ Ἐκόνομιστ νά αὐτοπροσδιορίζεται, δημοσίευσε βαρυσήμαντο ἄρθρο σχετικά μέ τήν ἐμπέδωση τῶν μέτρων λιτότητας ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τά Μνημόνια στήν Εὐρώπη τοῦ Νότου, συγχαίροντας τίς κυβερνήσεις πού πρωτοστάτησαν καί συνεργάστηκαν.
Ὁ ἀνώνυμος ἀρθρογράφος πού ὑπέγραφε ὡς “Καρλομάγνος” ἐκτός ἀπό τά συγχαρητήρια ὅμως ἔθεσε ἀκόμη πιό ψηλά τόν πήχη ζητώντας περισσότερα.
«Τό νά ἀποδεχθεῖ ἡ Εὐρώπη ὅτι ἡ πρόοδος εἶναι μία ψευδαίσθηση εἶναι ἕνα βῆμα. Τό νά ἀλλάξει συμπεριφορά εἶναι ἕνα δεύτερο» ἔλεγε.
Μέ ἄλλα λόγια, γιά τήν Ἐλίτ τοῦ Παγκόσμιου Ἄκρατου Φιλελευθερισμοῦ δέν ἀρκοῦσε τό νά πάψουμε νά ὀνειρευόμαστε ἕνα καλύτερο μέλλον γιά ἐμᾶς καί τά παιδιά μας. Θά ἔπρεπε οἱ κυβερνῶντες νά μᾶς ἀλλάξουν καί τόν τρόπο πού ἤδη ζούσαμε. Χρειάστηκε νά περάσουν 10 περίπου χρόνια ὅταν ὁ Ἐκόνομιστ, φέτος στίς 28 Μαρτίου ἐν μέσῳ Κορωναϊοῦ καί ὑποτιθέμενης ἀβεβαιότητας, πανηγύριζε μέ ἕνα ἐξώφυλλο τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγχειρήματος.
“Everything is under control” δηλαδή “Ὅλα εἶναι ὑπό ἔλεγχο”, δείχνοντας στό ἐξώφυλλό του ἕνα μεγάλο ἄνωθεν χέρι νά κρατᾶ ἀπό τό λουρί ἕναν ἄνθρωπο μέ μάσκα πού μέ τήν σειρά του κρατᾶ ἕναν σκύλο πού ἐπίσης φορᾶ μία μάσκα ἀντί γιά φίμωτρο.

Τό ὅτι ἄλλαξε ἀνεπιστρεπτί ὁ τρόπος ζωῆς μας, φρόντισαν νά μᾶς τό γνωστοποιήσουν καί οἱ ἡγέτες μας. Στίς 28 του μηνός Ἀπριλίου σέ ἕνα ἀπό τά βαρυσήμαντα διαγγέλματά του ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας μας Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ἐμφαντικά «Ἀκοῦμε τίς συμβουλές τῶν εἰδικῶν γιά τήν προστατευτική μάσκα. Ἡ χρήση της ἴσως θά καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θά σηματοδοτεῖ, ὅμως, τό σοβαρό πρόσωπο τῆς εὐθύνης μας. Ὅλα αὐτά πρέπει νά μᾶς γίνουν δεύτερη φύση, γιατί δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή στήν ‘’πρό κορωνοϊοῦ πραγματικότητα’’. Ζοῦμε, ἤδη, ἀλλιῶς». Τό μήνυμα λοιπόν σαφές καί αὐτοί πού παρακολουθοῦν τί κρύβεται πίσω ἀπό τίς λέξεις τό κατάλαβαν. «Ἀποστολή ἐξετελέσθη» ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία τῆς Ἑλλάδας καί τά διεθνῆ συγχαρητήρια ἄρχισαν νά καταφθάνουν ἀπό τούς γνωστούς κύκλους τῆς Παγκοσμιοποίησης.

Στήν πράξη βέβαια τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Βλέπετε τό νά γίνει δεύτερη φύση στόν Ἕλληνα νά καλύπτει τό πρόσωπό του εἶναι κάτι ἀντίθετο στήν Ἱστορία του καί τά Πιστεύω του. Ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια οἱ Ἕλληνες καί γενικά οἱ Μεσογειακοί λαοί προσδιοριζόμαστε ὄχι ἀπό τό τί πιστεύουμε ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας ἀλλά ἀπό τό πῶς μᾶς βλέπει ἡ κοινότητά μας. Εἶναι κρίσιμο λοιπόν στοιχεῖο τῆς ὕπαρξής μας τό Πρόσωπό μας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι γιά τόν Ἀρχαιοελληνικό καί Ρωμαϊκό κόσμο ἡ ἐξορία, δηλαδή ἡ ἀποβολή – στέρηση τῆς κοινότητας ἰσοδυναμοῦσε μέ τήν ἀνυπαρξία τοῦ ἐξορισμένου καί ἦταν ἡ δεύτερη χειρότερη τιμωρία μετά τήν δημόσια ἐκτέλεση. Ἀκόμη καί σήμερα ἀκοῦμε – ὄχι δυστυχῶς τόσο συχνά πιά – τήν φράση «Μέ τί πρόσωπο θά βγῶ στήν κοινωνία;».

Ἀπό τήν ἄλλη, γιά ἕναν Γερμανοτραφέντα ἐμποτισμένο μέ τήν Καντιανή λογική ἕνα τέτοιο ζήτημα εἶναι ἐπουσιῶδες. Γιά αὐτόν σημασία ἔχει ἡ ἀτομική θεώρηση τῶν πραγμάτων, ἡ προσωπική ἀλήθεια καί ὄχι ἡ συλλογική. Ἐδῶ τό ζητούμενο εἶναι ἡ αὐτοδικαίωση καί ὄχι τό τί πιστεύουν οἱ ἄλλοι γιά αὐτόν. Ἡ κοινότητα καί ἡ συλλογικότητα εἶναι χρήσιμες ἐφ’ ὅσον ἐξυπηρετοῦν τό Ἐγώ του. Αὐτό ἔχει ὅμως καί τίς συνέπειές του. Πολλά Πρόσωπα πού κοινωνοῦν μεταξύ τους γεννοῦν τήν Δημοκρατία. Πολλά ἀτομικά Ἐγώ μαζί συνθέτουν τό πολύ μία μᾶζα. Πολύ εὔστοχα ὁ Καγγελάριος Ὄτο φόν Μπίσμαρκ παραπονιόταν ὅτι τό ἠθικό θάρρος εἶναι μία σπάνια ἀρετή στήν Γερμανία πού μάλιστα ἐγκατέλειπε ἐντελῶς τόν Γερμανό τήν στιγμή πού φοροῦσε στολή. Τούτου δοθέντος, ὁ Χίτλερ φόρεσε σέ κάθε ἕναν Γερμανό μία στολή καί ἐξαφάνισε τήν Δημοκρατία.
Πολλά ἄλλα καθεστῶτα ἀκολούθησαν καί ἀκολουθοῦν τήν ἴδια τακτική. Γιά τήν Νέα Τάξη ὅμως, ἀρκοῦν κάμποσος φόβος καί μία μάσκα κι ἄς εἶναι λουλουδάτηἩ μάσκα λοιπόν ἀφαιρεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο τό πρόσωπο καί τόν ὑποβιβάζει σέ ἄτομο χωρίς χαρακτηριστικά, ἐξισωμένο μέ ὅλα τά ἄλλα μασκοφορεμένα ἄτομα πού συνθέτουν μία εὐκόλως ποδηγετούμενη μᾶζα. Ὁ λαός πού θά δεχθεῖ νά κυκλοφορεῖ στόν δημόσιο βίο του μέ μία μάσκα ἔχει οὐσιαστικά χάσει τίς Ἐλευθερίες του.

Τό ζήτημα ὅμως δέν εἶναι μόνο πολιτικό. Ἡ μάσκα καί ἡ γενικότερη φιλοσοφία πού τήν συνοδεύει ἔρχεται σέ ἄμεση ἀντίθεση καί μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη Θεολογία καί Παράδοση. «…ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολή οὐκ ἔστι…» διαβάζουμε στήν Καινή Διαθήκη ἀπό τό στόμα τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας. Μά νά πού φθάσαμε στά χρόνια πού ὁ πλησίον μας προβάλλεται ὡς ὁ κίνδυνός μας. Πρέπει νά τόν κρατᾶμε σέ ἀπόσταση, ἐνῷ ἡ μάσκα πού φορᾶ μᾶς ὑπενθυμίζει διαρκῶς τήν ἐπικινδυνότητά του, σύμφωνα μέ τά νέα ἤθη πού «πρέπει νά μᾶς γίνουν δεύτερη φύση». Γιά τήν Θεολογία τοῦ Προσώπου ἔχουν γραφεῖ πολλά, ὅπως ἐπίσης καί γιά τό ἀπόγειο στό ὁποῖο ἔφθασε ἡ Ἁγιογραφική Τέχνη ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀπεικόνισή του. Δέν νοεῖται Ἅγιος μέ μάσκα, ἀλλά στά νέα ἤθη πού ἐπιχειροῦν νά μᾶς ἐπιβάλλουν προφανῶς δέν ὑπάρχει χῶρος γιά Ἁγίους. Ἡ ἀπόλυτη καί λυσσαλέα ἐπίθεση πού δέχθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας στίς ἡμέρες τοῦ Κορωναϊοῦ δέν ἔχει προηγούμενο. Ἀκριβῶς γιατί ἀποτελεῖ τό ὑπέρτατο ἐμπόδιο στούς καθεστωτικούς σχεδιασμούς πού μᾶς ἑτοιμάζουν. Γιατί ὅποιος νοηματοδοτεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη!» δέν φοβᾶται τόν Θάνατο, ἄρα οὔτε καί τόν Κορωναϊό καί δέν πρόκειται φυσικά νά ἀνεχθεῖ τήν κάθε εἴδους «Καραντίνα».

Θά ἀντιλέξει κανείς ὅτι τό νά φορᾶμε μάσκα εἶναι ἔνδειξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης στόν πλησίον μας, ἀφοῦ λαμβάνουμε τό μέτρο αὐτό γιά νά τόν προφυλάξουμε ἀπό τήν πρωτόγνωρη Πανδημία πού μᾶς ἀπειλεῖ. Τό ἐπιχείρημα αὐτό πάσχει γιατί εἶναι ἀβάσιμο καί ἐν πολλοῖς ἀνέντιμο. Κατ’ ἀρχήν γιατί δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία πρωτόγνωρη πανδημία. Εἶναι μέν ταχύτατα μεταδιδόμενη ἀλλά δέν παύει νά εἶναι ἄλλη μία γρίπη καί μάλιστα ὄχι ἀπό τίς πιό θανατηφόρες, πού ὑπό ἄλλες συνθῆκες θά ἦταν μία ἁπλή ὑποσημείωση στήν παγκόσμια ἱστορία. Ποιός θυμᾶται τήν Ἀσιατική Γρίππη τοῦ 1958 μέ τουλάχιστον 2 ἑκατομμύρια νεκρούς παγκοσμίως ἤ τήν γρίπη τοῦ Χόνγκ Κόνγκ τοῦ 1968 πού ἔφτασε σχεδόν τά 4; Ἡ ἀνθρωπότητα συνέχισε νά ζεῖ καί νά προοδεύει, μέ ἄλλα λόγια προχώρησε στόν προορισμό της χωρίς στιγμή νά τεθεῖ θέμα νά μπεῖ στήν γυάλα κρατώντας τήν ἀνάσα της.
Τά νεώτερα στοιχεῖα, ἀκόμη καί μέ τίς ἀμφιλεγόμενες καταμετρήσεις νεκρῶν σέ κάποιες χῶρες, δείχνουν ὅτι ὁ Κορωναϊός εἶναι ἐλάσσονος ἐπικινδυνότητας μέ μία ὡς τώρα θνησιμότητα στό 0,004% κατά μέσο παγκόσμιο ὅρο, ἐνῷ καί ἀκόμη καί στίς χῶρες πού δέν ἐλήφθησαν μέτρα κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ὅπως στήν Σουηδία, ἡ θνησιμότητα ἐπί τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ της βρίσκεται στό 0,036%. Ἡ θνητότητα ἔχει ἤδη περιοριστεῖ κάτω ἀπό τό 1% πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἀπό αὐτούς πού θά νοσήσουν, οἱ 99 θά τόν ξεπεράσουν καί μάλιστα στήν πλειοψηφία τους ἀσυμπτωματικοί. Οἱ ἀριθμοί αὐτοί δικαιώνουν πλῆθος ἐπιστημόνων πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἐξέφραζαν τίς ἀντιρρήσεις τους γιά τήν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ καί γιά τήν σκοπιμότητα μιᾶς γενικευμένης καραντίνας.
Μεγάλοι οἰκονομολόγοι καί ἀναλυτές ἐπισημαίνουν ὅτι στό ἑπόμενο διάστημα θά πολλαπλασιαστοῦν οἱ θάνατοι ἀπό τήν πεῖνα σέ ὅλον τόν κόσμο, πού ἤδη πρό Κορωναϊοῦ ξεπερνοῦσαν ἡμερησίως τίς 12.000, καθώς ἡ οἰκονομική ὕφεση θά πλήξει πρωτίστως τούς οἰκονομικά ἀδύναμους. Ὁ ΟΗΕ ἔκανε λόγο γιά ἐπερχόμενο λιμό βιβλικῶν διαστάσεων. Πρόσφατη μελέτη τοῦ μηνός Μαΐου στίς ΗΠΑ κατέδειξε ὅτι ἤδη ὑποσιτίζεται περίπου τό ένα (1) στά πέντε (5) παιδιά λόγῳ τῆς καραντίνας πού ἐπιβλήθηκε γιά τόν Κορωναϊό.

Ποιά λοιπόν ἀλληλεγγύη ἐπιβάλλει τήν κοινωνική ἀποστασιοποίηση ἀπό τόν συνάνθρωπό μας, ὅταν αὐτή ἀκριβῶς ὁδηγεῖ στήν οἰκονομική ἀνέχεια καί ἐκμηδένισή του; Ὅμως ἡ ἐπιστημονική κοινότητα εἶναι διχασμένη ἀκόμη καί ὡς πρός τήν ἀποτελεσματικότητα καί σκοπιμότητα τῆς μάσκας. Δέν ἀμφισβητεῖται φυσικά ἡ ἰατρική καί ἡ περιστασιακή χρησιμότητά της, ἀλλά τό νά μᾶς γίνει δεύτερη φύση, ὅπως μᾶς ζητᾶ ὁ κ. Πρωθυπουργός μας. Πλεῖστες ὅσες μολύνσεις ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ ἀκριβῶς ἀπό τήν συνεχῆ χρήση τῆς μάσκας. Τό ἀξιοπερίεργο ὅμως εἶναι ὅτι ἐνῷ εἶναι παράλογη καί ἀμφισβητούμενη ἐπιστημονικά αὐτή ἡ ἀπαίτηση, εἶναι ἀρκετοί αὐτοί πού πειθαρχοῦν. Καί ἐδῶ ἀρχίζουν οἱ δικές μας εὐθύνες. Ἄς μήν γελιόμαστε. Ὁ πραγματικός λόγος πού καλούμαστε νά φορᾶμε μάσκα εἶναι γιατί αὐτό μᾶς ἐπιτάσσουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί οἱ εἰκόνες μέ τίς ὁποῖες ἐντέχνως μᾶς βομβαρδίζουν. Διαβάζοντας τό ἐγχειρίδιο «Ἡ ψυχολογία τῶν μαζῶν» τοῦ Γκυστάβ Λέ Μπόν το οποίο γράφτηκε στό μακρινό έτος 1895, θά ἀνατριχιάσει κανείς βλέποντας ὅτι όλα τά συστημικά μέσα ἀρκέστηκαν νά χρησιμοποιήσουν τίς χοντροκομμένες καί πρωτόγονες μεθόδους οι οποίες ἐκεῖ περιγράφονται γιά νά καταφέρουν νά μᾶς σοκάρουν όλους καί νά μᾶς κάνουν νά αὐτοπεριοριστοῦμε, ἀπεμπολώντας τίς ἀτομικές ἐλευθερίες μας καί τά κοινωνικά μας δικαιώματα. Πόσο εὔκολα, σχεδόν μέ ἀδημονία δεχθήκαμε ὅ,τι μᾶς σέρβιραν!

Κι ὅμως ὅλοι ξέρουμε ὅτι σέ κάθε πόλεμο τό πρῶτο θῦμα εἶναι ἡ Ἀλήθεια, καί ὅλοι οἱ παγκόσμιοι ἡγέτες, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, μᾶς τό δήλωσαν ξεκάθαρα ἀπό τήν πρώτη στιγμή: «Ἔχουμε πόλεμο!». Μέ 20.000.000 Εὐρώ ἀδήλως διανεμηθέντα καί τήν ἐπίκληση τῆς ἀνάγκης νίκης σέ αὐτόν τόν πόλεμο, τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης στήν χώρα μας ἐπιδόθηκαν σέ μία άνευ προηγουμένου προπαγάνδα χωρίς τέλος, ἀποκλείοντας ἤ καί προπηλακίζοντας κάθε διαφορετική σοβαρή φωνή καί δίδοντας τιμή καί δόξα σέ κάθε ἕναν πού ἀποφάσιζε νά συνταχθεῖ στήν γραμμή τους καί νά βροντοφωνάξει λόγους πανικοῦ καί θανάτου.
Αὐτοί πού τώρα μιλοῦν γιά συνομωσιολογίες καί ψευδεῖς εἰδήσεις, φιμώνοντας ὅσους ὑποστηρίζουν διαφορετικές ἀπό τήν προπαγάνδα τους ἀπόψεις, εἶναι οἱ ἴδιοι πού στίς ἀρχές τῆς καραντίνας κινδυνολογοῦσαν γιά «τσουνάμι νεκρῶν στήν Ἑλλάδα», γιά δεκάμετρες ἐκτοξεύσεις τοῦ κορωνοϊοῦ καί γιά τήν ἐπιβίωσή του ἐπί ἡμέρες ἐντός ἑνός ἀσανσέρ…

Τούς πιστέψαμε, ἀλλά δυστυχῶς αὐτό ἦταν τό λιγότερο. Στερηθήκαμε τίς δουλειές μας, τίς Ἐκκλησιές μας, τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα, τίς χαρές τῆς ζωῆς μας, ἀφήσαμε τά παιδιά μας ἀπαίδευτα, στερηθήκαμε τήν ίδια την Ἐλευθερία μας. Γιά τήν ἀκρίβεια τούς ἀφήσαμε νά μᾶς τά πάρουν.
Ὁ Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ Ἄκης Σκέρτσος ἦταν ξεκάθαρος:
«Στερηθήκαμε ἀτομικές ἐλευθερίες, γιά νά προστατέψουμε τό ὑπέρτατο ἀγαθό, τήν δημόσια ὑγεία». Ἀπό πότε ἡ Δημόσια Ὑγεία, ἔστω καί ὅπως τήν νοεῖ ὁ κ. Σκέρτσος, εἶναι ἀνώτερο ἀγαθό ἀπό τήν Ἐλευθερία μας; Ποτέ στήν Ἑλλάδα! Ὄχι στήν χώρα τοῦ «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Ὄχι στήν χώρα πού γιά Ἐθνικό Ὕμνο ἔχει ἐπιλέξει τόν Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερία. Ἡ ἐπιλογή αὐτή τῆς κυβερνήσεως μᾶς προσβάλλει ὡς πολῖτες καί ὡς Ἕλληνες καί δέν ἀποφασίστηκε ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό. Κανείς από μας δέν ἔδωσε τέτοια νομοθετική ἐξουσιοδότηση.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτά τα οποία θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν εἶναι πολύ περισσότερα.

Ἐνθαρρυμένοι ἀπό τήν δική μας ἀδράνεια καί τήν ἀδιαφορία μας, συνεχίζουν τήν ἐργαλειοποίηση τῆς νόσου καί ἀνερυθρίαστα ἀρχίζουν νά ξετυλίγουν μπροστά μας ἕνα δυστοπικό μέλλον προϊδεάζοντάς μας γιά τό τί μᾶς περιμένει.
Στήν ἀτζέντα πιά μπαίνουν θέματα τα οποία πρέπει νά μᾶς ἐπιβληθοῦν γιά τό καλό μας, ὅπως είναι ἡ ἐλαστικοποίηση τῶν ὅρων ἐργασίας μας, ἡ κατάργηση των μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καί θέσεων ἐργασίας, ἡ μείωση τῶν ἀποδοχῶν, οἱ ἐκπτώσεις στά Πιστεύω μας, ἡ ἠλεκτρονική παρακολούθηση, οἱ ἀναγκαῖοι ἀποκλεισμοί καί φυσικά μία παγκόσμια -ἄνευ δημοκρατικῆς νομιμοποίησης- διακυβέρνηση τῆς παγκόσμιας μάζας στήν οποία πρέπει ὅλοι οἱ λαοί νά ἑνωθοῦμε καί πού θά πρέπει βεβαίως νά κάνει τακτικά τά νέα βιοτεχνολογικά ἐμβόλια – προϊόντα πού μᾶς ἑτοιμάζουν.
Οἱ στιγμές εἶναι πολύ κρίσιμες. Ὁ Βενιαμίν Φραγκλίνος ἔλεγε ὅτι «Λαός πού εἶναι πρόθυμος νά δώσει τήν ἐλευθερία του γιά χάρη τῆς ἀσφάλειάς του δέν ἀξίζει οὔτε τήν ἐλευθερία οὔτε τήν ἀσφάλεια».

Ἄς μήν κάνουμε αὐτό τό λάθος… Ἡ εὐθύνη μας ἱστορική!

romfea.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

 

20 Μαϊ. 2020

Ο γνωστός δικηγόρος κ. Δήμος Θανάσουλας, καλεσμένος στην εκπομπή “Ορθά Κοφτά” του τηλεοπτικού καναλιού TV 10 της Θεσσαλίας, αποκαλύπτει τι κρύβεται πίσω από την άθλια προπαγάνδα περί κορωναϊού, τα σχέδια της Νέας Τάξης, την κατάργηση των Ελευθεριών,
το κλείσιμο των Εκκλησιών, τον Μπίλ Γκέϊτς και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κ.ά.

20 Μαϊ. 2020

| Ιστολόγιο |


 Γράφει η Μαρία, Εκπαιδευτικός
Καί ἐνῶ τόσα καί τόσα λέγονται καί γράφονται θεολογικῶς ἐμπεριστατωμένα ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, τά ὁποῖα ἐκφράζουν τήν δυσαρέσκεια καί τόν πόνο γιά τήν κατά καιρούς στάση τῆς Ἐπίσημης Ἐκκλησίας ἀπέναντι στόν ἐμμέσως πλήν σαφῶς διωγμό τῆς Ἐκκλησίας ὅλων αὐτῶν τῶν μηνῶν τοῦ κορωναϊοῦ, «…ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν…», κάθε φορά!

Μάλιστα, εἴτε ἀπαντῶνται διά σιωπῆς, εἴτε ἀπαντῶνται διά περαιτέρω προβληματικῆς στάσεως πού δέν ἀποπνέει Πνεῦμα Ἅγιον, οὔτε πνεῦμα μετανοίας καί σύμφωνο μέ τήν Ἱερά Παράδοση! Ἀντιθέτως δέ, ἐγγίζει καί εἰσέρχεται στά ὅρια τῆς βλασφημίας, ὅπως ἐπί παραδείγματι τό νά μήν ἀσπαζόμαστε τό χέρι τοῦ Ἱερέως, ἤ νά μήν λαμβάνουμε ἀπό αὐτόν τό ἀντίδωρο, ἤ νά μήν ἀσπαζόμαστε τίς Ἱερές Εἰκόνες, ἤ νά ἀπολυμαίνουμε τήν Ἱερά Τράπεζα κ.ἄ.

Μέσα στήν ζοφερά ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν μας ὅπου ἡ Νέα Ἐποχή προσβάλλει τίς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες ἐπικίνδυνα κι ἐνδιαφέρεται κυρίως γιά τόν μαμωνά, γιά τό πῶς θά ἐμβολιάσει, τσιπάρει κι ἐξαθλιώσει οἰκονομικά τούς πολίτες, οἱ πιστοί βοοῦν· «ὑπάρχει κανείς;» ψάχνοντας Ἐπίσκοπο, βρέθηκε ὁ τέως Ἐπίσκοπος Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ.κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό προσωπικές ἐπιστολές καί παρακλήσεις του, ἀφόρισε τήν Ὑπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, τόν Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη καί τόν Ὑφυπουργό κ. Χαρδαλιᾶ γιά εὐνόητους λόγους, μέ κυριότερο τήν βλασφημία κατά τῆς Θείας Κοινωνίας!

Τό σχετικό βίντεο τῶν ἀφορισμῶν, θά δεῖτε ἐδῶ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=P3WYG-VQLzY&feature=emb_title

Ἡ ἐνέργειά του πολεμήθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διά γραφίδος Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἔσπευσε ταχέως νά ἀποφανθεῖ… γιά νά προστατέψει τήν κοσμική ἡγεσία…:
"Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων δημοσιογράφων ανακοινώνεται ότι μόνο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή η Ολομέλεια των Μητροπολιτών Της, έχει την αρμοδιότητα επιβολής του αφορισμού σε βάρος μέλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά το άρθρο 4 περίπτωση θ’ του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (νόμος 590/1977, ΦΕΚ Α’ 146/31.5.1977) : «Η Ι.Σ.Ι. της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται επί παντός ζητήματος αφορώντος εις την Εκκλησίαν. Ειδικώτερον αύτη: … θ) Αποφασίζει διά την επιβολήν ποινής αφορισμού κατά τα υπό των Ιερών Κανόνων οριζόμενα». Κάθε απόφαση καταγνώσεως του αφορισμού εναντίον μέλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν εκδόθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Της, είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη".

Καί βέβαια, διερωτᾶται κανείς γιατί ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἔπραξε αὐτό πού ἔκανε ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἤ τουλάχιστον δέν ἐσιώπησε σέ αὐτό πού ἔκανε, ἐφόσον δέν ἔχει τό σθένος νά τό κάνει  ἡ ἴδια; Μᾶλλον δέ ἀκόμη χειρότερα, δέν τό κάνει διότι συμφωνεῖ καί συμπλέει ὅλον αὐτόν τόν καιρό μέ τούς κοσμικούς ἡγέτες πού βλασφημοῦν τά Ἱερά καί Ὅσια, κλείνουν τίς Ἐκκλησίες, κωλύουν τά Μυστήρια καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Λατρεία καί διώκουν ρασοφόρους μέ διάφορες κατηγορίες!
Ἐπιπλέον, τούς «εὐχαριστεῖ» δημοσίως διά ἐκγυκλίων καί ἀπό ἄμβωνος, δηλώνοντας πώς «θά συνεχίσει νά συνεργάζεται μαζί τους» καί συστήνοντας στούς πιστούς «νά ἀκολουθοῦν πιστά τίς ὁδηγίες τους»!
Στήν ὅλη αὐτή στάση, ἐρωτώμενος ὁ Ἐπίσκοπος Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος γιά τό συμβάν τοῦ τριπλοῦ ἀφορισμοῦ, δήλωσε τό ἑξῆς: «ἔχουμε νά συζητήσουμε σοβαρά πράγματα, ὄχι νά γελᾶμε μεταξύ μας»…
Ἡ σχετική δήλωση, ἐδῶ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hKt-uPtlcuY&feature=emb_title

Σεβασμιότατε, τόσους μῆνες πολλοί κληρικοί καί περισσότεροι λαϊκοί περιμένουμε εἰς μάτην νά συζητήσετε αὐτά τά σοβαρά πράγματα πού συμβαίνουν γιά πρώτη φορά στά χρονικά τῆς δυσχιλιετοῦς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας καί δέν τό κάνετε!
Ἀναρωτηθεῖτε ποιοί πραγματικά γελᾶνε μέ ποιούς; Ἐμεῖς μεταξύ μας; Ὑμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι μέ ἐμᾶς τό ποίμνιο; Ἐμεῖς μέ Ὑμᾶς; Ἤ τό χειρότερο, μήπως γελᾶνε οἱ κοσμικοί ἡγέτες μέ ὅλους ἐμᾶς πού δέν στεκόμαστε στό ὕψος τῶν περιστάσεων πέφτοντας μέσα στίς παγίδες τους καί  σταυρώνοντας ξανά καί ξανά τόν Χριστό; Ἔχετε ὄρεξη νά εἰρωνεύεσθε μέ αὐτά πού συμβαίνουν καί μέ τήν σοβαρότητα ἑνός τριπλοῦ ἀφορισμοῦ;
Διδαχθεῖτε παρακαλῶ ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού βίωσε στό πετσί του ἀφορισμό τοῦ κ. Ἀμβροσίου, ὅταν πάλι ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἔπραξε τά δέοντα.

Ἀντιγράφω:

Δήμος Βερύκιος:
Τέσσερα χειρουργεία έκανα μετά τον αφορισμό του Αμβρόσιου!

Δήμος Βερύκιος: Δεν ειναι μικρό πράγμα να σε καταριέται παπάς.
Για τους αφορισμούς του Αμβρόσιου σε Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά μίλησε προχθές ο Δήμος Βερύκιος στη ζωντανή σύνδεση που είχε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή Happy Day του Alpha.
Στην ίδια εκπομπή ο Βερύκιος αποκάλυψε την προσωπική του εμπειρία, όταν τον Αύγουστο του 2018 είχε υποστεί τον αφορισμό του Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβροσίου για βλάσφημη παραποίηση εικόνας της Παναγίας που είχε κάνει.
Διαβάστε την συγκλονιστική προσωπική εμπειρία του μετά τον αφορισμό του Μητροπολίτη:
– Θέλω, μια και μιλάμε για την Εκκλησία, να σταθώ σε ένα θέμα που με αγγίζει και προσωπικά. Η ενέργεια του πρώην Μητροπολίτη της Αιγειαλίας του Αμβρόσιου με τον αφορισμό του Πρωθυπουργού και δύο Υπουργών. Θα μπορούσα να πω χαριτολογώντας: Καλώς ήλθατε στο κλάμπ. Γιατί ο Αμβρόσιος έχει αφορίσει και εμένα. Όμως το προσεγγίζω εντελώς από άλλη οπτική γωνία το θέμα αυτό και λέω ότι αυτά είναι κακά πράγματα. Γιατί η κατάρα ενός ρασοφόρου, ενός ιεράρχη, είναι βαρύ πράγμα.Και πολύ περισσότερο όταν αυτή η κατάρα πέφτει σε ανθρώπους της παραγωγικής διαδικασίας... Άλλο να αφορίζεις και να καταριέσαι, γιατί ο αφορισμός είναι κατάρα, τον Κυβερνήτη μιας χώρας, που έχει πολλά εμπόδια μπροστά του να αντιμετωπίσει, και μία γυναίκα, μία μάνα, με δύο ανήλικα παιδιά. Και βάζω τελευταίο τον σερίφη (= Χαρδαλιά). Ο σερίφης είναι στην ίδια την κατηγορία τη δική μου.
Ακούστε κάτι: Θα σας το πώ για πρώτη φορά.
Εγώ τις κατάρες του Αμβρόσιου τις αψήφισα. Τις πήρα για καλαμπούρι.
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Σας αποκαλύπτω σήμερα ότι μετά τις κατάρες του Αμβρόσιου «με πήρε και με σήκωσε».
Τέσσερις φορές μπήκα στο χειρουργείο.
Έμπαινα από το ένα κρεββάτι του νοσοκομείου στο άλλο.
Και είχα την Ιερά Σύνοδο όλη. Ο έρμος ο Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, έτρεχε από πίσω να ξορκίζει. Και το λέω αυτό, γιατί και ο Πρωθυπουργός και η Κεραμέως και ο σερίφης (= Χαρδαλιάς) θα πρέπει να προσέχουν αυτήν την περίοδο.
Εγώ την πάτησα. Εγώ σας λέω τον προσωπικό μου Γολγοθά.
Δεν ειναι μικρό πράγμα να σε καταριέται παπάς.
Σταματίνα Τσιμτσιλή: – Είναι τραγωδία. Βερύκιος: - Και κάτι άλλο να προσθέσω: Όταν ο Αμβρόσιος καταριέται, δεν καταριέται μόνο το πρόσωπο αλλά και τους ανθρώπους που σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Να δείτε τι έπαθε ο γιατρός μου, ο Νώντας ο Γαβριηλίδης.
Και ποιον δεν έβαλα να τον πάρει (τον Αμβρόσιο) στο τηλέφωνο να τον ηρεμήσει. Τον Τάκη τον Μπαλτάκο; Έπιασα όλα τα άκρα.
Τσιμτσιλή: Πότε άρχισες να πιστεύεις ότι τα χειρουργεία σου δεν είναι τυχαία και συνδυάζονται με τον αφορισμό του Αμβρόσιου;
Βερύκιος: Αμέσως μετά.
Τσιμτσιλή: Εννοώ στο δεύτερο, στο τρίτο;
Βερύκιος: Μωρέ και στο δεύτερο και στο τρίτο. Έπαιρνα τον έναν Μητροπολίτη μετά τον άλλον και τον παρακαλούσα. Μητροπολίτης Χίου, Πειραιώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τον αφορισμό του Βερύκιου το 2018, η Ιερά Σύνοδος αποδέχθηκε την μετάνοιά του. Στη σύνοδο αναγνώστηκε η επιστολή μετανοίας που απηύθυνε στην ΔΙΣ ο γνωστός δημοσιογράφος.
“Ανεγνώσθη πράγματι η επιστολή - δήλωση μετανοίας, την οποία ο κ. Βερύκιος απέστειλε στην Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει το μέγιστο λάθος και το μέγιστο σφάλμα το οποίο διεπράχθη δια της παραποιήσεως του Αγιωτάτου προσώπου της Παναγίας όμως στην μακροθυμία που δείχνει πάντοτε η Εκκλησία, εδέχθη και την μετάνοια του κ. Βερυκίου” είχε δηλώσει τότε ο εκπρόσωπος Τύπου της Συνόδου και Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος». (vimaorthodoxias.gr)

Κλείνοντας, καταλήγω πώς ἐμεῖς τελικά θά φέρουμε τόν ἀντίχριστο!
Ὁ κόσμος πάντα ἦταν ἀντίχριστος, ἀλλά ὁ τελικός ἀντίχριστος δέν ἐρχόταν.
Ἐμεῖς θά τόν φέρουμε γιατί δέν εἴμαστε ἄξιοι γιά νά ἔχουμε τόν Χριστό, ἀφοῦ δέν φυλάγουμε τήν Ἐκκλησία Του καί τά τῆς Ἐκκλησίας Του καί προσωπικά καί θεσμικά!
Ἡ προφητευμένη ἐξ Ἁγίας Γραφῆς ἀποστασία πού θά ἔλθει καί θά εἶναι ἡ αἰτία ἐμφάνισης τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι ἡ δική μας! Πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουμε καί νά μᾶς κοπεῖ τό γέλιο!
Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας.

aktines.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης