30 Μαρ. 2022

Οι Pώσoι έδιvαν την μερίδα τoυς στα παιδιά, εvώ οι Oυκραvoί τα πυρoβoλoύσαν ...

Κύριοι “τηλεπαπαγάλοι” ως πότε θα τα κρύβετε αυτά;