Η Πλατυτέρα των Ουρανών

10 Μαϊ. 2020

Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Όσιο Ἰάκωβο! Μὲ σεμνότητα, μὲ ἱεροπρέπεια, μὲ ταπείνωση, χωρὶς λαρυγγισμούς, χωρὶς ἐπίδειξη, χωρὶς μουσικὰ τσαλίμια σὲ ὑπερπολυσύνθετους ἤχους, μὲ ἀξιοπρέπεια, θεοφιλῶς, ὑποδειγματικά! Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε!...

"ΤρελοΓιάννης"

21 Απρ. 2020

Το αναστάσιμο Απόδειπνο που είναι προσευχή της Διακαινησίμου εβδομάδος, όπου διαβάζουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ, ονομάζεται «Εναρκτήριος Ακολουθία του Πάσχα».
Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και το Σάββατο της Διακαινησίμου, δηλαδή μέχρι το Σάββατο πριν την Κυριακή του Θωμά, δεν διαβάζουμε το Μικρό Απόδειπνο ούτε το Μεγάλο Απόδειπνο αλλά την Εναρκτήριο Ακολουθία, η οποία αντικαθιστά το Απόδειπνο, το Μεσονυκτικό και τις Ακολουθίες των Ωρών Α΄, Γ΄, ΣΤ΄, Θ΄. Η Εναρκτήριος Ακολουθία του Πάσχα, διαβάζεται και πάλι κατά την Απόδοση της εορτής του Πάσχα μετά από 40 ημέρες, μια ημέρα πριν την εορτή της Αναλήψεως του Ιησού Χριστού. Απρίλιος 2020.
Μετά τό· « Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν... ». Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).
Άνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ῞Αγιον Κύριον ᾽Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου ᾽Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ᾽Ανάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ᾽Ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν (τρίς).
Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ, καί εὑροῦσαι τόν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ ᾽Αγγέλου· τόν ἐν φωτί ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετά νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τά ἐντάφια σπάργανα· δράμετε καί τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τόν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων.
Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ ῞ᾼδου καθεῖλες τήν δύναμιν· καί ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ, ὁ Θεός, γυναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε· καί τοῖς σοῖς ᾽Αποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν. ᾽Εν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ῞Αδῃ δέ μετά ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δέ μετά λῃστοῦ, καί ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστέ, μετά Πατρός καί Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος.
Δόξα Πατρί... ῾Ως ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος, ὄντως καί παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ τάφος σου, ἡ πηγή τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως.
Καί νῦν καί ἀεί... Τό τοῦ ῾Υψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, χαῖρε· διά σοῦ γάρ δέδοται ἡ χαρά Θεοτόκε τοῖς κραυγάζουσιν· Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν ὑπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.
«Κύριε, ἐλέησον» (μ´). Δόξα, Καί νῦν· «Τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ...». «Δι' εὐχῶν...».

Η Εναρκτήριος ακολουθία επαναλαμβάνεται τρεις φορές και μετά τελείται μικρή απόλυση από τον ιερέα, επισφραγίζοντάς την με το Χριστός Ανέστη.

Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2LgqqdN

19 Μαρ. 2020

Παρακλητικὸς Κανόνας Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ πρὸς ἐνίσχυση τῶν πιστῶν ἐνόψει καὶ τῆς δοκιμασίας ποὺ ἐπέρχεται ὁ κόσμος μας ἀπὸ τὴ λοιμικὴ ἀσθένεια τοῦ «κορωνοϊοῦ».
Κατόπιν εὐλογίας τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Νεοφύτου, τελεῖται καθημερινὰ ἀπὸ Δευτέρα μέχρι καὶ Πέμπτη, ὁ Παρακλητικὸς κανόνας πρὸς τὸν Ἅγιο Νικηφόρο τὸν Λεπρό, στὸ ὑπὸ ἀνέγερση Παρεκκλήσιό του, στὴν κοινότητα Περιστερώνας, ἐνόψει τῆς δοκιμασίας πού ἐπέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴ λοιμικὴ ἀσθένεια τοῦ λεγόμενου "κορονοϊοῦ". Οἱ πιστοὶ μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ στέλνουν ὀνόματα γιὰ τὶς Παρακλήσεις στὸ email: agiosnikiforosolepros@gmail.com

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πιὸ πάνω ἐνέργειας, εἶναι ἐκπληκτικὸ καὶ θεωρήσαμε σωστὸ ὅπως γίνει γνωστὸ σὲ ὅλους , πρὸς δόξα Θεοῦ πάντοτε. Τα ὀνόματα πού ἔρχονται μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης πού δώσαμε εἶναι χιλιάδες. Ἐπίσης πολλοὶ πιστοὶ , μᾶς ἀναφέρουν στὰ μηνύματά τους, πὼς τελοῦν καὶ αὐτοὶ τὴν Παράκληση στὸ σπίτι τους. Βλέποντας λοιπὸν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό, θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους γιὰ τὴν ἀνταπόκριση νὰ ἑνώσετε μαζί μας τὶς προσευχές σας καὶ νὰ διαβεβαιώσουμε πὼς θὰ συνεχίσουμε ἀκόμη πιὸ ἔντονα τὶς Δεήσεις μας "ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιὰ καρδία" πρὸς τὸν Θαυματουργό μας Ἅγιο, ὥστε ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἀπαλλάξει σύντομα τὸν κόσμο του ἀπὸ τὴν ὀλέθρια αὐτὴ μάστιγα ποὺ ἔφερε ἡ ἀσθένεια , καὶ μᾶς ἐνισχύσει πνευματικὰ ὥστε νὰ ὁδηγούμαστε καθημερινὰ πρὸς ἀληθινὴ μετάνοια καὶ νὰ ζοῦμε ἔτι καὶ ἔτι μέσα στὴ Χάρη τοῦ Παναγίου Του Πνεύματος .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ:
Email: agiosnikiforosolepros@gmail.com

Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

ΠΗΓΗ: "ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ"
https://www.youtube.com/watch?v=VwkSQxu78N8&feature=emb_logo

23 Δεκ. 2018

Ένας υπέροχος ύμνος για την Παναγία μας, που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος. Στο video τον ακούμε στην ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.