26 Νοε. 2020

Διωγμός κατά της Εκκλησίας. Πώς θα αντιδράσουμε; - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος απαντά στο ερώτημα: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε στην περίπτωση διωγμού κατά της Εκκλησίας;

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος εκ μικράς ηλικίας έδειξε τας απαρχάς της Ιερατικής του κλίσεως μαζί με άλλας κλίσεις προς την τέχνην και την επιστήμην της συγχρόνου τεχνολογίας. Τελικώς υπερίσχυσεν η προς τον Θεόν αφιέρωσις. Το 1960, όταν εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης ο εφημέριος της ενορίας του πατήρ Ιάκωβος Σχίζας, τον ηκολούθησεν εις την Λάρισαν και υπ’ αυτού εκάρη Μοναχός, ακολούθως δε ιερεύς. Έτσι, μίαν δεκαετίαν ηργάσθη ως βοηθός ιεροκήρυκος εις την Λάρισαν, διαπρέψας εις τον κηρυττόμενον Ευαγγελικόν λόγον και την πνευματικήν καθοδήγησιν του λαού του θεού.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Από το 1970 απεσύρθη εις την Ιεράν Μονήν της μετανοίας του, χωρίς να παύση το κηρυκτικόν έργον του εν Λαρίση και Θεσσαλία. Αποτέλεσμα αυτής της εργώδους προσπαθείας του ήτο η προσέλκυσις νέων ευσεβών εις τον Μοναχισμόν και την ιερωσύνην και την δημιουργίαν αδελφότητος, η οποία διέλαμψε με το ήθος και την πίστιν της κατά τον ακολουθήσαντα χρόνον μέχρι της σήμερον. Ο πατήρ Αθανάσιος ηναλώθη εις το έργον της στηρίξεως της χριστιανικής οικογενείας, την χειραγώγησιν της νεότητος, την ανάπτυξιν Εκκλησιαστικής συνειδήσεως εις τον λαόν και μορφώσεως αυτού δια της προσφοράς πλουσίου του Θείου λόγου. Αυτήν την στιγμήν κυκλοφορούν δύο χιλιάδες ομιλίαι του με ερμηνείαν βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και των Πατέρων της Εκκλησίας. Χρονικώς υπερβαίνουν τα 35 έτη αναπτύξεως τα εν λόγω ιερά κείμενα.
Αυτό εξηγεί και την μεγάλην αγάπην του λαού του Θεού προς τον πνευματικόν του πατέρα Αθανάσιον. Λαόν, ο οποίος εξεχύθη εις τας πλαγιάς του Κισσάβου και τον περίβολον της Ιεράς Μονής Κομνηνείου, δια να κυκλώση το ιερόν σκήνωμά του, να το κατασπαστή και του αντιπροσφέρη τα δάκρυα της χαρμολύπης του, προς τον ευεργέτην του και ικέτην προς τον Θεόν υπέρ της σωτηρίας του. Πάτερ Αθανάσιε, φρούρει άνωθεν τον πιστόν λαόν και εύχου υπέρ αυτού αγωνιζομένου.

“Όρος Αλατόμητον”