15 Ιουν. 2022

“ Πώς νικάμε τα πάθη…”

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

 

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀββᾶ Ἰσαὰκ εἶναι καλύτερο νὰ ἐξαπατᾶμε καὶ νὰ νικᾶμε τὰ πάθη μὲ τὴν ἐνθύμηση τῶν ἀντίθετων σ᾽ αὐτὰ ἀρετῶν, παρὰ μὲ τὴν ἀντίσταση: «Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη, ἢ τῇ ἀντιστάσει». Ὁπότε, ἐπειδὴ τρία εἶναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, λογιστικό, ἐπιθυμητικὸ καὶ θυμικό, γνώριζε ὅτι, ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία γεννιοῦνται καὶ οἱ τριῶν εἰδῶν λογισμοί.
Καὶ ἀπὸ μὲν τὸ λογιστικὸ γεννιοῦνται οἱ λογισμοὶ τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀχαριστίας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοῦ γογγυσμοῦ, τῆς ἀδιακρισίας, τῆς ἀγνωσίας καὶ ἁπλά, ὅλοι οἱ καλούμενοι καθολικὰ βλάσφημοι λογισμοί, ἀπὸ δὲ τὸ ἐπιθυμητικὸ γεννιοῦνται οἱ λογισμοὶ τῆς φιληδονίας, φιλοδοξίας, φιλαργυρίας καὶ ἁπλά, ὅλοι οἱ καλούμενοι αἰσχροὶ λογισμοί· ἀπὸ δὲ τὸ θυμικὸ γεννιοῦνται οἱ λογισμοὶ τῶν φόνων, τῆς ἐκδικήσεως, φθόνου, μίσους, ταραχῆς καὶ ἁπλά, ὅλοι οἱ καλούμενοι πονηροὶ λογισμοί.
Ἐσὺ πρέπει νὰ νικᾶς αὐτὰ μὲ τὶς ἀντίθετές τους ἀρετές. Τὴν ἀπιστία, μὲ τὴν ἀδίστακτη πίστη στὸν Θεό. Τὴν ἀχαριστία καὶ τὸν γογγυσμὸ πρὸς τὸν Θεό, μὲ τὴν εὐχαριστία. Τὴν ἀδιακρισία, μὲ τὴν διάκριση τοῦ καλοῦ καὶ κακοῦ. Τὴν ἀγνωσία, μὲ τὴν ἀληθινὴ γνώση αὐτῶν ποὺ ὑπάρχουν ἀληθινά. Τὶς βλασφημίες, μὲ τὶς δοξολογίες.
Παρόμοια τὴν φιληδονία μὲ τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν νηστεία, τὴν φιλοδοξία μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν φιλαργυρία μὲ τὴν λιτότητα. Παρομοίως, τὸν φθόνο καὶ μῖσος, μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν ἐκδίκηση μὲ τὴν πραότητα καὶ ὑπομονή, τὴν ταραχὴ μὲ τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς.
Καὶ γιὰ νὰ πῶ γενικὰ μὲ τὸν Ἅγιο Μάξιμο: Τὸ μὲν λογιστικὸ τῆς ψυχῆς σου, στόλιζέ το μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς προσευχῆς καὶ θείας γνώσεως. Τὸ ἐπιθυμητικό, μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς ἐγκράτειας· καὶ τὸ θυμικό, μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης· καὶ βέβαια τὸ φῶς τοῦ νοῦ σου δὲν θὰ σκοτισθεῖ ποτέ, οἱ δὲ προηγούμενοι λογισμοί, μποροῦν εὔκολα νὰ γεννηθοῦν ἀπὸ αὐτούς.

balsamopsyxhs.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης