4 Μαϊ. 2022

Η Βασιλεία των Ουρανών

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Του πρωτοπρεσβύτερου π. Διονυσίου Τάτση

  Πολύ συχνὰ γίνεται λόγος στοὺς χριστιανικοὺς κύκλους γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τονίζεται ἀπ’ ὅλους ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ στοχεύουμε καὶ ὄχι στὴν «Βασιλεία»ντῆς γῆς. Ὅμως στὴν πράξη οἱ περισσότεροι ἔχουν στραμμένο τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους στὴ δεύτερη καὶ γι’ αὐτὴν νυχθημερὸν ἐργάζονται, παρόλο ποὺ δὲν ἔχει καμμία ὁμοιότητα μὲ τὴν πρώτη. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ παροῦσα ἐπίγεια ζωή δὲν ἔχει ἀξία καὶ πρέπει νὰ περιφρονεῖται. Καὶ ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος γι’ αὐτό, ἀφοῦ ἐδῶ στὴν παροῦσα ζωή, τὴν ἐπώδυνη καὶ γεμάτη δυσάρεστες καταστάσεις, ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξασφαλίσει τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὅταν ζεῖ μὲ ὁδηγὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεό καὶ τὸν πλησίον εἶναι στὸν βαθμὸ ποὺ πρέπει, παράλληλα ἡ ζωή του μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα ἐξαγιάζεται, τότε ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐξασφαλίζεται γι’ αὐτόν. Προγεύεται μάλιστα καὶ τὴν ἀνέκφραστη μακαριότητά της κι ἂς ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα.

Ἡ διαρκής ἐπιθυμία τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν φέρνει πολλὰ ἀγαθὰ καὶ στὴν ἐπίγεια ζωή. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐπίγειος πολίτης τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο κατόρθωμα. Τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν δὲν μποροῦμε νὰ τὴν περιγράψουμε.
Ὡστόσο, ἔχουμε μερικὲς πληροφορίες. Οἱ πολίτες τῆς Βασιλείας θὰ ζοῦν μέσα στὴν ἀγαλλίαση, τὴν χαρά, τὴν εὐφροσύνη αἰωνίως, χωρὶς τέλος καὶ χωρὶς μεταβολές.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος παρομοιάζει τὴν Οὐράνια Βασιλεία μὲ οἰκοδομή ποὺ οἱ ἔνοικοί της πανηγυρίζουν. Καὶ μᾶς προτρέπει: «Ἂς ξοδέψουμε σ’ αὐτὴν τὴν οἰκοδομὴ τὰ χρήματά μας· δὲν μᾶς χρειάζονται οὔτε οἰκοδόμοι, οὔτε ἐργάτες· αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ σπίτια τὰ χτίζουν τὰ χέρια τῶν φτωχῶν, οἱ κουτσοί, οἱ τυφλοί, οἱ ἀνάπηροι· αὐτοὶ χτίζουν ἐκεῖνα τὰ σπίτια. Καὶ μὴ θαυμάζεις, ἀφοῦ μάλιστα αὐτοὶ μᾶς χαρίζουν τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ μᾶς δίνουν παρρησία μπροστὰ στὸν Θεό».
Ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ σκέφτεται καὶ νὰ ἐπιθυμεῖ τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, σὰν νὰ τὴν ἔχει γνωρίσει παλιότερα. Ἀποδέχεται ἐπίσης τὶς περιγραφὲς τῶν ἁγίων πατέρων. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἀναφέρεται ἀναλυτικὰ στὴν μεγάλη μεταβολὴ ἀπὸ τὰ λυπηρά τῆς παρούσης ζωῆς στὰ εὐχάριστα καὶ αἰώνια τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Εἶναι ἐνδιαφέροντα τὰ ὅσα λέει. Μὲ τὴν σκέψη καὶ ἐπιθυμία τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν ὅλα τὰ δυσάρεστα τῆς παρούσης ζωῆς ἐξαφανίζονται, «ἐγκαθίσταται δὲ στὴν θέση τους ἡ εἰρήνη, ἡ πραότητα, ἡ ἐπιείκεια, ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ δόξα, ἡ τιμή, ἡ λαμπρότητα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ὅσα οὔτε λόγος θὰ μπορέσει νὰ παραστήσει, κανένα ἀπὸ τὰ κοσμικὰ ἀγαθὰ δὲν θὰ μᾶς προσελκύσει, ἀλλὰ κι ἐμεῖς θὰ μπορέσουμε νὰ λέμε μαζὶ μὲ τὸν προφήτη: “Πότε θὰ φθάσω καὶ ἰδῶ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ;”».
Ὁ Μέγας Ἀντώνιος θεωροῦσε ἀναγκαίους τούς πειρασμοὺς, γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ καταπολεμήσει τὰ πάθη του καὶ νὰ προοδεύσει πνευματικὰ, γιὰ νὰ γίνει ἄξιος τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἔλεγε: «Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, χωρὶς νὰ δοκιμάσει πειρασμούς. Βγάλε ἀπὸ τὴν μέση τούς πειρασμοὺς καὶ τότε κανεὶς δὲν θὰ ὑπάρχει ποὺ νὰ σῴζεται».

Ορθόδοξος Τύπος

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης