22 Δεκ. 2021

Όποιος θάβει τα δικά του χαρίσματα, αρχίζει να ζηλεύει τους άλλους και βασανίζεται!

| Ιστολόγιο |


 

 

 Όσιος Παΐσιος

 

- Γέροντα, πώς θά βοηθηθή κάποιος που ζηλεύει νά ξεπεράση τήν ζήλεια;
- Αν γνωρίση τά χαρίσματα μέ τά όποία τον έχει προικίσει ό Θεός καί τά αξιοποίηση, τότε δέν θά ζηλεύη και ή ζωή του θά είναι Παράδεισος. Πολλοί δέν βλέπουν τά δικά τους χαρίσματα· βλέπουν μόνον τά χαρίσματα των άλλων καί τούς πιάνει ή ζήλεια. Θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο, μειωμένο, κι έτσι βασανίζονται καί κάνουν τήν ζωή τους μαύρη.
«Γιατί αυτός νά έχη αυτά τά χαρίσματα κι εγώ νά μην τά έχω;», λένε. Μά εσύ έχεις άλλα χαρίσματα, εκείνος άλλα. Θυμάστε τον Κάιν και τον Άβελ; Δέν έψαξε ό Κάιν νά βρή τά δικά του χαρίσματα, άλλά κοιτούσε τά χαρίσματα τού Άβελ· οπότε καλλιέργησε τον φθόνο προς τον αδελφό του, μετά τά έβαλε καί μέ τον Θεό καί τελικά άπό τον φθόνο έφθασε στόν φόνο. Καί μπορεί αυτός νά είχε περισσότερα καί μεγαλύτερα χαρίσματα από τον Άβελ.
- Γέροντα, πώς μπορεί κανείς, όταν βλέπη τά χαρίσματα των άλλων, νά μή ζηλεύη,αλλά νά χαίρεται; - "Αν άξιοποιή τά δικά του χαρίσματα καί δέν τά θάβη, τότε θά χαίρεται μέ τά χαρίσματα τών άλλων. Χρόνια τώρα βλέπω εδώ μιά αδελφή τί φωνή έχει, τί ευλάβεια, καί όμως δέν πάει νά ψάλη. Καί επειδή τό δικό της χάρισμα τό θάβει καί δέν ψάλλει, μαραζώνει, όταν άκούη τήν άλλη πού δέν έχει καί τόσο καλή φωνή νά ψάλλη. Δέν σκέφτεται δτι σ' αυτήν έδωσε ό Θεός καλύτερη φωνή, άλλά δέν τήν καλλιεργεί.
Γι' αυτό, λέω, ό καθένας νά ψάξη νά δη μήπως τό χάρισμα πού βλέπει στόν άλλον καί τό ζηλεύει τό έχει και αυτός, άλλά δέν τό καλλιεργεί, ή μήπως ό Θεός τοϋ έδωσε άλλο χάρισμα. Γιατί ό Θεός δέν αδικεί κανέναν, στόν καθέναν έχει δώσει ένα διαφορετικό χάρισμα πού θά τον βοηθήση στήν πνευματική του πρόοδο.
Όπως ό ένας άνθρωπος δέν μοιάζει μέ τον άλλο, έτσι καί τό χάρισμα τοϋ ενός δέν μοιάζει μέ τοϋ άλλου.Προσέξατε καμμιά φορά τά άγριομπίζελα πού έχετε εκεί κάτω στόν φράχτη; Όλα είναι από μία ρίζα, άλλά έχουν διαφορετικά χρώματα καί τό ένα είναι πιο όμορφο άπό τό άλλο. Καί όμως τό ένα δέν ζηλεύει τό άλλο... Τό καθένα χαίρεται μέ τό χρώμα πού έχει. Βλέπετε καί τά πουλιά; Τό καθένα έχει τήν χάρη του, τό δικό του κελάηδημα.

Άς βρή λοιπόν ό καθένας τά χαρίσματα πού τοΰ έδωσε ό Θεός, άς δοξάζη τον Καλό Θεό, όχι εγωιστικά, φαρισαϊκά, άλλά ταπεινά, αναγνωρίζοντας ότι δέν έχει άνταποκριθή στις δωρεές τοΰ Θεού, καί άς τά αξιοποίηση στο εξής.

imverias.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης