21 Σεπ. 2021

Οι εικόνες στο σπίτι και στη ζωή μας … Οι εικόνες είναι οι φύλακες του σπιτιού …

| Ιστολόγιο |


 

 

 

~ Κάθε οικογένεια, όταν συγκρο­τήσει το σπιτικό της, ένα δω­μάτιο το χρησιμοποιεί ως χώρο υποδοχής των επισκεπτών της.
Στο δωμάτιο αυτό υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες ζώντων και κεκοιμημένων προσώπων, που συνδέουν και παρουσιάζουν την οικογένεια με την ιστορία της. Υπάρχουν και φωτογραφίες όχι μόνο μεμονωμένων προσώπων αλλά και γεγονότων: γάμων, βαπτίσεων, φοιτητικών στιγμών, όπως όταν το παιδί τους παίρνει το δίπλωμά του, ή στρατιωτικών, όταν το παιδί τους υπηρετεί στο στρατό.
Είναι μια ιστόρηση και περιγραφή της ζωής της οικογενείας του παρόντος και του παρελθόντος. Στις ερωτήσεις των επισκεπτών ο οικοδεσπότης ή η οικοδέ­σποινα απαντά: Εδώ είναι ο παππούς, η γιαγιά μας, εδώ είναι ο μεγάλος γυιός που παίρνει το δίπλωμά του. Εδώ ο γά­μος μας, εδώ ο γάμος της κόρης μας. Κα­θεμιά φωτογραφία γίνεται μια ζωντανή περιγραφή της ιστορίας της οικογένειας.
Είμαστε όμως σ’ ένα Ορθόδοξο σπίτι. Και αυτό το σπίτι θα πρέπει να έχει και ιερές εικόνες στον χώρο υποδοχής των ξένων. Την εικόνα του Χριστού, της Παν­αγίας και την εικόνα που ιδιαίτερα τιμά η οικογένεια. Μια εικόνα δηλαδή στην ο­ποία εικονίζεται ο Άγιος του οποίου το όνομα φέρει ο οικοδεσπότης, ή μία ει­κόνα που έρχεται κληρονομιά από το παρελθόν.
Στο δωμάτιο της Ορθόδοξης οικογένει­ας υπάρχουν τα στέφανα μέσα σε κα­σετίνα με εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, θα υπάρχει όμως και ο Ε­σταυρωμένος πάνω από κάθε κρεβάτι όλων των μελών της οικογενείας. Στο δωμάτιο των αγοριών εικόνες με τους Αγίους που έχουν τα ονόματά τους και στο δωμάτιο των κοριτσιών αντιστοίχως. Ακόμα κάπου πρέπει να υπάρχει το ει­κονοστάσι της οικογένειας με το καντήλι αναμμένο.

Αλήθεια, τί προσφέρουν οι άγιες ει­κόνες στη ζωή της οικογένειας και στους επισκέπτες; Γράφει ένας συγγραφέας που ασχολείται με το βαθύ νόημα των εικόνων ότι η εικόνα είναι ο ορατός λό­γος. Όταν διαβάζουμε τον λόγο του Θε­ού στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Και­νή, έχουμε τον γραπτό λόγο του Θεού - όταν ακούμε μία κατήχηση ή έναν λόγο εκκλησιαστικό, ένα κήρυγμα, έχουμε τον προφορικό λόγο του Θεού. Όταν βλέπουμε μια εικόνα, έχουμε τον ορατό λόγο του Θεού.
Δηλαδή όταν βλέπουμε την εικόνα της Σταυρώσεως, έχουμε μπροστά μας το γεγονός της Σταυρώ­σεως. Όταν βλέπουμε την εικόνα του Α­γίου Δημητρίου, έρχεται στη σκέψη μας το μαρτύριο του Αγίου. Με αυτόν τον τρό­πο ξαναθυμίζει η εικόνα την πίστη της Εκκλησίας μας, την πίστη που θέλει τον χριστιανό να νοιώθει εγγύτητα προς το ει­κονιζόμενο πρόσωπο.

Οι εικόνες μας θυμίζουν τη ζωή του Χριστού, τα θαύματά Του, τις ευλογίες Του στα παιδιά, την δράση Του, τον Μυ­στικό Δείπνο και τόσα άλλα. Η εικόνα της Θεοτόκου μας θυμίζει ότι Εκείνη εί­ναι η Μητέρα όλων μας. Είναι αυτή που πρεσβεύει κάθε στιγμή στον Χριστό, τον Υιό της, για την σωτηρία μας. Ο λαός μας την τιμά ξεχωριστά με τόσους ιερούς Ναούς και εκλεκτή εικονογραφία. Οι ει­κόνες στα δωμάτια των παιδιών όμιλούν για την ζωή και το έργο του Αγίου που φέρουν το όνομά του και που ο πατέρας και η μάννα το επαναφέρουν στη μνή­μη τους περιγράφοντας τον βίο του Α­γίου.
Ένα ερώτημα που το θέτουν ίσως όλοι εκείνοι που τις εικόνες τις θεωρούν διακοσμητικά στοιχεία και όχι ιερά αν­τικείμενα που βοηθούν στον αγώνα και την προσευχή:

«Οι εικόνες ακούνε; Οι εικόνες βλέπουν; Οι εικόνες εκπληρώ­νουν το αίτημα του πιστού που το θέ­τει μπροστά τους με προσευχή, με κλά­μα, με πόνο;».
Να ανατρέξουμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Λέει ο Άγιος ότι μία κόρη που ήταν έτοιμη να υ­ποκύψει σε αμαρτία, καθώς είδε την σε­βάσμια εικόνα του Αγίου Πολέμωνος, συγκλονίστηκε τόσο πολύ, ώστε ντρά­πηκε γι’ αυτό που πήγαινε να κάνει και ανέστρεψε την πορεία της και έφυγε από τον πειρασμό.

Έχουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Είναι γνωστή η μετάνοιά της. Είναι γνω­στή η αγιότητά της. Η Εκκλησία την τιμά δύο φορές τον χρόνο. Λόγω της απρόσεκτης ζωής της, μια αόρατη δύ­ναμη την εμπόδιζε να εισέλθει για να προσκυνήσει τον Σταυρό του Κυρίου. Τότε, ατενίζοντας την εικόνα της Θεοτό­κου στην είσοδο του ναού της Αναστά­σεως, ζήτησε από την Παναγία να της επιτρέψει να μπει, και η Παναγία της το επέτρεψε.

Αλλά ρωτάνε σήμερα μερικοί: Τί κά­νουν οι εικόνες; Ποιούς ρωτάτε και για­τί τους ρωτάτε; Να ρωτήσετε τις μαννάδες που ξενυχτούν γονατιστές, τους πατεράδες, τις αδελφές, τους αδελφούς. Αυτούς θα ρωτήσετε και θα σας πουν. Ναι, θα σας πουν ότι οι εικόνες δεν είναι απλώς διακοσμητικοί πίνακες, Οι εικό­νες μας φέρνουν σε επαφή με τα εικο­νιζόμενα πρόσωπα, και αυτά τα πρό­σωπα, οι Άγιοι, μας ακούν, βλέπουν και πρεσβεύουν για τα αιτήματα των προσευχομένων. Ναι - δοκιμάστε, αν θέλετε, θα το δείτε κι εσείς.

Θα τελειώσουμε με κάτι ακόμη για το τι ρόλο έχουν οι εικόνες στο σπίτι μας. Οι εικόνες είναι οι φύλακες του σπιτιού και του ήθους του σπιτιού μας και του ήθους των μελών της οικογένειας. Ο επισκέ­πτης βλέπει τις εικόνες, αντιλαμβάνεται την πίστη της οικογένειας και προσαρ­μόζει κατά την επίσκεψή του τα λόγια του και την συμπεριφορά του προς την πίστη και το ήθος αυτής της οικογένειας. Αυτό είναι η ασφάλεια της οικογενείας. Και την προσφέρουν οι εικόνες με την παρουσία τους.

Δεν είναι ούτε τα ξύλα ούτε τα χρώμα­τα ούτε οι μπογιές. Είναι οι εικόνες. Είναι εικόνες ζωντανών προσώπων που έζησαν κάποτε, μαρτύρησαν την αλή­θεια του Χριστού, αλλά και εξακολου­θούν να ζουν. Γι’ αυτό και ακούν τις προσευχές μας και βοηθούν να έλθουν λύσεις στα προβλήματά μας με την ευ­λογία του Θεού.

 simeiakairwn.wordpress.com

 Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης