17 Ιουλ. 2021

Τέλεσις εξοδίου ακολουθίας χριστιανού Ρωμαιοκαθολικού δόγματος εις Ορθόδοξον Ι.Ν.Δημ/κών Κοιμητηρίων

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Σ.Σ. Οι «εμείς είμαστε η Εκκλησία» για την ποθούμενή τους ένωση με τον καταραμένο Πάπα συνεχίζουν ανενόχλητοι να διαλύουν εκ των έσω την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έβαλαν πρώτα τους «πιστούς» να λοιδωρήσουν την ιερότητα των Ναών και να αμφισβητήσουν τα Μυστήρια της Εκκλησίας, για να βάλουν μετά τους αιρετικούς μέσα στους Ναούς και να αναγνωρίσουν σε εκείνους Μυστήρια. Πώς είναι δυνατόν να τελεσθεί οποιαδήποτε Ιερά Ακολουθία σε Ναό που έχει προηγουμένως τελεσθεί εξόδιος ακολουθία αιρετικών εάν δεν γίνει πρώτα εξορκισμός;

 

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Αριθμ. Πρωτ. 2158
Αριθμ.Διεκπ. 1370
Αθήνησι τη‚ 15ῃ Ἰουλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου 2021, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 240/ΓΓ2/21.5.2021 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι’ οὗ διεβιβάσθη ἡ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 1840/ 14.5.2021 ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καθολικῶν Ἀθηνῶν κ. Σεβαστιανοῦ, περί τῆς τελέσεως ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς ὀρθοδόξους Ναούς Δημοτικῶν Κοιμητηρίων, λαβοῦσα δ’ ὑπ’ ὄψιν τήν ὑπ’ ἀριθ. Ν.Κ. 474/23.6.2021 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάρχει Ναός Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς τά ὅρια τῆς ὑμετέρας Ἐπαρχίας, ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν τῶν Δημοτικῶν ἤ ἑτέρων Κοιμητηρίων, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων
Παρ’ ἡμῖν

Εκκλησία της Ελλάδος

tasthyras.wordpress.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης