29 Απρ. 2021

Καμμία Ιερά σύνοδος δεν ετόλμησε να μεταθέση την ώραν της Αγίας Αναστάσεως

| Ιστολόγιο |


 

 

 


Γράφει ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἀπὸ σήμερα εἰσήλθαμε στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος.
Δυστυχῶς, πολλὰ συμβαίνουν καὶ πολλὰ ἔχουν ἐπιβληθεῖ στὴν Ἐκκλησία, ξένα καὶ παράδοξα.

Στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ πότε θὰ πρέπει νὰ γίνει ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι:
1) Ἡ σωστὴ ὥρα εἶναι 12:00 τὰ μεσάνυχτα. Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἔλαβε χώρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα τῆς πρώτης τῶν Σαββάτων, δηλαδή μετὰ ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα καὶ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς, δηλ. τὴν πρώτη τῶν Σαββάτων.
Ἐπίσης, ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τῶν Μυροφόρων ἔλαβε χώρα ὄρθρου βαθέος, δηλαδὴ τὶς πρῶτες ὧρες μετὰ τὰ μεσάνυχτα.
2) Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἔμεινε στὰ βάθη τοῦ Ἅδου συνολικὰ γιὰ 33 ὧρες, ὅσα ἀριθμητικὰ ἦταν τὰ χρόνια τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς Του, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ θανάτου.
3) Ἡ Λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, βασισμένη ἐπάνω στὴν Ἁγία Γραφή, ἀπαιτεῖ ἡ Θεία Λειτουργία νὰ τελεῖται μιὰ φορά μέσα στὸ εἰκοσιτετράωρο. Διότι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Κύριος μιὰ φορά πρόσφερε τὴν μοναδικὴ Θυσία ἐπάνω στὸν Σταυρό.
4) Ἐκεῖνος ποὺ τελεῖ δύο Λειτουργίες μέσα στὸ ἴδιο εἰκοσιτετράωρο ξανασταυρώνει τὸν Χριστό. Οὔτε ἐπιτρέπεται οἱ πιστοὶ νὰ κοινωνοῦν δύο φορὲς μέσα σὲ μία ἡμέρα.
5) Οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἀπαιτοῦν τὴν καθαίρεση ὅσων τελέσουν δύο Λειτουργίες τὴν ἴδια ἡμέρα.
6) Ἐὰν παραθεωρήσουμε τὰ πιὸ πάνω, τότε θὰ μοιάζουμε μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, ποὺ βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας.
7) Στό ζήτημα τῆς Πίστεως καὶ Ἱερᾶς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως δὲν χωρεῖ καμμία “οἰκονομία”. Ἡ οἰκονομία ἐφαρμόζεται μόνον στὴ χρήση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, οὐδέποτε σὲ θέματα Πίστεως. Ἡ ἀκρίβεια τῆς τήρησης τῶν Ἁγιογραφικῶν, Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν Παραδόσεων εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν γνησία ἀγάπη μας πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸν καὶ τὴν ὀρθοτόμηση τῆς Ἀληθείας.
8) Οὔτε κατὰ τὴν περίοδον τῶν μεγάλων διωγμῶν, οὔτε τὴν περίοδον τῆς κατακτήσεως τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τούς Πέρσες καὶ Ὀθωμανοὺς κατακτητὲς τὸν 7ον αἰῶνα μ.Χ., οὔτε τὴν περίοδον τῶν 400 καὶ ἀλλοῦ 500 χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, οὔτε κατὰ τοὺς 1ο καὶ 2ο Παγκοσμίους Πολέμους, οὔτε σὲ ἄλλες πιὸ θανατηφόρες πανδημίες, κανένας Πατριάρχης, Μητροπολίτης, Ἐπίσκοπος, Ἡγούμενος, ἀλλὰ οὔτε καμμία Ἱερὰ Σύνοδος τόλμησε νὰ μεταθέσει τὴν ὥρα τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως.
9) Τέλος, ποιὰ ἡ λογικὴ τῶν ἐπιχειρημάτων ποὺ προβάλλουν, καὶ ἀπαιτοῦν νὰ γίνει ἡ Ἀνάστασις στὶς 9:00 μ.μ.; Δηλαδή, ὁ Κορωνοϊὸς COVID-19 ὑπάρχει τὰ μεσάνυχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει στὶς 9:00 μ.μ.;
Ὅταν τηροῦνται ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα, (μάσκες καὶ ἀποστάσεις), ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα;
Στὶς πολιτικὲς συγκεντρώσεις, στὰ κορωνοπάρτυ, στὸ ἄνοιγμα τοῦ Τουρισμοῦ καὶ ἀλλοῦ δὲν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τοῦ Κορωνοϊοῦ; Μόνον μέσα στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες βρίσκεται ὁ κίνδυνος μετάδοσης τοῦ Κορωνοϊοῦ COVID-19; Καὶ ἀποτρέπουν, μάλιστα, οἱ ἄπιστοι νὰ μὴ μετέχουν οἱ πιστοὶ στὴν Θείαν Κοινωνίαν, ἀγνοοῦντες ὅτι εἶναι Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος δὲν μεταδίδει ἀσθένειες, ἀλλά, ἀντιθέτως, θεραπεύει πᾶσαν νόσον.
Λίγη σοβαρότητα, λοιπόν. Ἂς μὴ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Ἂς προσέξουμε ὅλοι. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου! Ἂς τηρήσουμε τὶς ἀρχαῖες Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Εὐελπιστῶ ὅτι μ’ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ καὶ σύντομα ἐπιχειρήματα ἀπάντησα στὸ σοβαρὸ αὐτὸ ἐρώτημα.
Ὑπακοὴ μετὰ διακρίσεως ἀπαιτοῦν οἱ θεοφόροι Πατέρες, καὶ ὄχι τυφλὴ ὑπακοή.
Τὸ βέβαιο καὶ οὐσιαστικότερον εἶναι ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀναστήθηκε ἐκ τῶν νεκρῶν, “πρωτότοκος τῶν νεκρῶν γενόμενος”. Ἐνίκησε τὸν θάνατον μὲ τὸν δικόν Του θάνατον... “Θανάτῳ θάνατον πατήσας”.
Ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ.

† Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων
Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

 Κάλυμνος, 25 Ἀπριλίου, 2021

 Ορθόδοξος Τύπος

 aktines.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης