8 Αυγ. 2020

Το πάθημα του διακόνου

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

Κάθε φορὰ πού ὁ ἅγιος Επιφάνιος, ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας τῆς Κύπρου (4ος Αἱών), πρόσφερε τὴν ἀναίμακτη θυσία καὶ ἔλεγε τὸ «ποίησον τὸν μὲν αρτον τοῦτον...», ἂν δὲν ἔβλεπε κάποια ὀπτασία, δὲν ὁλοκλήρωνε τὴν Θεία Λειτουργία.
Τί εἴδους ὀπτασία ἦταν ἄραγε αὐτή;
Πιθανὸν νά ἦταν ἢ κίνηση τοῦ ξύλινου περιστεριοῦ, πού κρεμόταν πάνω ἀπὸ Τὴν άγία τράπεζα στοὺς ναοὺς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Ἴσως νά ἦταν κάποια ἄρρητη ἐνέργεια καί ἐμφάνιση τοῦ Άγίου Πνεύματος τὴν ὥρα τοῦ καθαγιασμοῦ, πρᾶγμα πού συνέβαινε καὶ σὲ ἄλλους ἄξιους λειτουργούς.
Σὲ μία λειτουργία του ὁ ἅγιος Έπιφάνιος ἐπανέλαβε τρεῖς φορὲς τὴν εὐχὴ τοῦ καθαγιασμοῦ, ἀλλὰ δὲν εἶδε τὴν ὀπτασία. Κι ἐνῶ παρακαλοῦσε μὲ δάκρυα Τὸν Θεὸ νά τοῦ φανερώσει τὴν αἰτία, ἔριξε μία μάτια στὸν διάκονο, ποὺ στεκόταν ἀριστερά του κρατῶντας τὸ ριπίδιο, καὶ παρατήρησε πώς εἶχε στὸ μέτωπο λέπρα.
Κατάλαβε ἀμέσως πώς ἐκεῖνος ἦταν η αἰτία.
Πῆρε λοιπὸν ἀπὸ τὰ χέρια του Τὸ ριπίδιο καὶ τοῦ εἶπε μὲ πραότητα:
Πήγαινε, παιδί μου, στὸ σπίτι σου καὶ μὴ μεταλάβεις σήμερα.
Ὕστερα ἐπανέλαβε τὴν εὐχή, κι ἀμέσως εἶδε τὴν ὀπτασία.
Μετὰ Τὴν ἀπόλυση κάλεσε τὸν διάκονο, γιὰ νά τὸν ἐξετάσει καὶ νά πληροφορηθεῖ τὴν πνευματική του κατάσταση. Έκεῖνος τότε ὁμολόγησε, πώς τὴν προηγούμενη νύχτα εἶχε συνευρεθεῖ μὲ τὴν γυναῖκα του.
Μὲ τὴν ἀφορμὴ αὐτὴ, ὁ ἅγιος κάλεσε ὅλους τούς κληρικοὺς καὶ τούς νουθέτησε:
Ὅσοι, παιδιά μου, ἀξιωθήκατε νά λάβετε τὸ χάρισμα τῆς ιεροσύνης, πρέπει νά φυλᾶτε τὸν ἑαυτό σας καθαρὸ ἀπὸ κάθε μολυσμο «σαρκὸς καὶ πνεύματος», γιὰ νά τελεῖτε ἄξια τὰ θεῖα Μυστήρια.

Από το βιβλίο “Θαύματα και Αποκαλύψεις από την Θεία Λειτουργία”
Εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Ωρωπού Αττικής

panagia40ek

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης