30 Απρ. 2020

Ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία και τον Αντίχριστο στην "εντός κορωναϊού" εποχή ...

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

Το αν πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού, είναι κάτι που κανείς δεν τον γνωρίζει. Στον ορίζοντα όμως διαφαίνονται περίεργα "σημάδια" που ίσως να την υπονοούν.
Για την εποχή πριν την επάνοδο του Χριστού η Γραφή λέγει:
«Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθεί» (Δανιήλ 12:4).
Στην σημερινή εποχή τα ταξίδια από το ένα μέρος της γης στο άλλο είναι πλέον "παιχνιδάκι" λόγω των αεροπορικών πτήσεων, ενώ η γνώση έχει αυξηθεί τόσο πολύ, που τα νέα παιδιά πλέον αποκτούν ευκολότερα ένα πτυχίο, ενώ και το ίντερνετ φέρνει τις ειδήσεις απ’ όλον τον κόσμο στα σπίτια μας, τόσο εύκολα όσο ποτέ άλλοτε. Φαίνεται η Προφητεία του Δανιήλ να εκπληρώνεται, όσο κι αν δεν θέλουμε να το πιστεύουμε.

Ο Ιησούς μιλώντας στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου για την συντέλεια του αιώνος λέγει:
Ματθ. 24: 3-14 
«καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ».
Ματθ. 24,5 
«πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.
Αρχαὶ ὠδίνων ταῦτα
. τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος
».

Ο Θεός μας, Ιησούς Χριστός, μας αναφέρει τα "σημάδια" που προηγούνται της συντέλειας. Πολλοί θα εμφανιστούν οι οποίοι θα μας λένε ότι είναι "Χρισμένοι", "Εκλεκτοί", "Ξεχωριστοί" και θα θέλουν να τους ακολουθήσουμε σ’ αυτό που κάνουν. Θα ακούμε για συνεχείς πολέμους, είτε που γίνονται είτε που είναι να γίνουν, είναι αλήθεια ότι τον 20ο αιώνα έγινε για πρώτη φορά Παγκόσμιος Πόλεμος και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής του πολιτισμού μας από πυρηνικά. Ο Χριστός επίσης μας λέει ότι θα λοιδορείται ο Χριστιανός, και δεν είναι τυχαίο ότι όποιος λέει σήμερα ότι πιστεύει στον Χριστιανισμό υπόκειται σε "δίωξη" με την έννοια ότι θεωρείται ψυχικά πάσχων, συντηρητικός, σκοταδιστής, μεσαιωνιστής κτλ. (σίγουρα υπάρχουν και τέτοιοι). 
Ο Χριστός επίσης μας λέει ότι ο κάθε άνθρωπος θα κοιτάει τον εαυτό του και η αληθινή αγάπη θα μειωθεί, δεν συμβαίνει αυτό σήμερα; Παιδιά δεν θέλουν τους γονείς τους, ανδρόγυνα χωρίζουν πολύ εύκολα κτλ., επικρατεί ο εγωκεντρισμός και όχι η ταπείνωση στις ανθρώπινες σχέσεις. Επίσης μας λέει ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο. Σήμερα με το ίντερνετ είναι ακόμα πιο εύκολη η διάδοσή του, όσο ποτέ άλλοτε.

Επίσης στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ο Απόστολος:
Αποκ. 13,1-18 
«Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ; καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'».

Αρχικά ο Ιωάννης μας λέει ότι θα εμφανιστεί ένα "θηρίο", χωρίς να το κατονομάζει, το οποίο υπάρχει από παλιά, είχε "χαθεί" για κάποιο διάστημα και θα επανέλθει στην εξουσία. Ο "Δράκων" (εννοεί τον Διάβολο) θα του δώσει μεγάλη εξουσία, ώστε όλα τα έθνη να τον προσκυνήσουν. Μάλιστα ένα δεύτερο "θηρίο" (που επίσης δεν κατονομάζει) θα φτιάξει "Εικόνα" του πρώτου "θηρίου", η οποία θα "μιλάει" και θα κάνει "σημεία και τέρατα" και θα θαυμάσουν όλοι οι λαοί της γης. Την "Εικόνα" αυτή σχεδόν όλοι θα την προσκυνήσουν (πλην των χριστιανών). Όσοι δεν το κάνουν θα θανατωθούν. Τέλος, μας λέει ότι το "θηρίο" θα "χαράξει" το δεξί χέρι των ανθρώπων ή το μέτωπό τους, ώστε κανείς να μην μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει δίχως το "χάραγμα" που έχει τον αριθμό χξς΄ (666), ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Όλα αυτά ίσως να είναι κοντά στο να συμβούν. Σίγουρα ο τόσος πόνος στην ανθρωπότητα, δεν είναι έργο του αγαθού Θεού, κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι βέβαιο ότι σε μερικά χρόνια θα ενωθεί η Ευρώπη σε ένα κράτος (συζητιέται συνεχώς) και ίσως κάποτε όλα τα έθνη της, κάτω από μια επίγεια ομπρέλα κυβερνητών. Αυτό θα σημάνει την ολοκλήρωση της Παγκοσμιοποίησης και πιθανόν να υπάρξει ένας πρωθυπουργός για όλα τα έθνη. Αυτό φαίνεται να προφητεύεται έμμεσα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η "Εικόνα" του "θηρίου" θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε (π.χ. ανθρώπινος κλώνος; ένα κανονικό άτομο που κάνει ομιλίες μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο κτλ;), κανείς δεν ξέρει. Το "χάραγμα" όμως φαίνεται να ταιριάζει στα μικροτσίπ που έχει προτείνει στο παρελθόν ο Μπίλ Γκέϊτς και πρόσφατα ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος (!!!).

Ένα μικροτσίπ που θα τοποθετηθεί για το "δικό μας καλό", για να προλαμβάνονται οι επιδημίες, ενώ μελλοντικά θα μπορούσε να εμπεριέχει και όλα τα προσωπικά μας στοιχεία (ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ., Αριθμό Ταυτότητας ή ακόμα ακόμα και ένα καθαρά προσωπικό αριθμό - serial number). Βάζοντας το χέρι μας ή το μέτωπό μας στο μηχάνημα θα εξακριβώνεται ποιοι είμαστε, ενώ έτσι θα πληρώνουμε και τους λογαριασμούς μας
(θα είναι και πιστωτική κάρτα) και θα "πατάσσουμε" και την φοροδιαφυγή.

Όποιος αντιδρά σε αυτό θα του ασκείται ποινική δίωξη ως παραβάτη του νόμου (μήπως αυτό δεν συμβαίνει αν σήμερα, εν μέσω Πανδημίας, κυκλοφορήσουμε χωρίς εξοδόχαρτο και ταυτότητα; Πρόστιμο 300 €
)
. Επίσης σκεφτείτε ότι, εν μέσω Πανδημίας, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία δήθεν για να μην "κολλήσουμε" τον ιό, όταν ο κ. Τσιόδρας (ο οποίος είναι και ιεροψάλτης, για όσους δεν το ξέρουν) είπε πως σίγουρα θα τον κολλήσουμε όλοι (η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι ασυμπτωματικοί), απλά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα Υγείας. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή όλοι ποντάρουν στην "ανοσία της αγέλης" παρά στα μέτρα.

Όλα αυτά προβληματίζουν και είναι τροφή για σκέψη. Δεν λέμε ότι σίγουρα "φτάνει το τέλος" ή έρχεται ο "αντίχριστος" ή ότι υπάρχει κάποια "συνωμοσία" κτλ, αλλά ότι πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί σίγουρα ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.

Με αγάπη Χριστού
Βασίλης Ταβουλάρης

o-nekros.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης