20 Φεβ. 2019

Μόλις κυκλοφόρησε ... "Των θλιβομένων η Χαρά"

Ιστολόγιο |


Μόλις τέθηκε σε κυκλοφορία από τις εκδόσεις "Ἀκολουθεῖν" το νέο βιβλίο μας  με τίτλο "Τῶν θλιβομένων ἡ Χαρά" και υπότιτλο "Ἡ Δέσποινα τῆς Δοξολογίας και τῆς Παράκλησης". Το βιβλίο, διακοσίων σελίδων, μπορεί να το προμηθευτεί κανείς από όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Παραθέτουμε παρακάτω τον Πρόλογο και τα Περιεχόμενα του βιβλίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
Ἕνα βιβλίο γιά τήν Παναγία, ἔστω καί ἄτεχνα γραμμένο, ἐφόσον πασχίζει νά βρίσκεται μέσα στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ γεγονός ἐκδοτικό. Κι αὐτό γιατί τό πρόσωπο τῆς Παναγίας θέλγει τίς ἀνθρώπινες ψυχές ὡς συνισταμένη ἀνθρωπίνως ὅλων τῶν χαρίτων καί τῶν ἀρετῶν – ἡ Παναγία ὅπως πολλάκις ἔχει ἐπισημανθεῖ εἶναι ὅ,τι ὡραιότερο καί ἀνώτερο παρουσίασε διαχρονικά ἡ ἀνθρωπότητα - πού σημαίνει ὅτι στήν πραγματικότητα οἱ πιστοί θέλγονται ἀπό Ἐκεῖνον πού συνιστᾶ τό ποιητικό αἴτιο καί Αὐτῆς, ἀλλά καί κάθε γενικῶς καλοῦ πού ὑφίσταται στόν κόσμο. Ὁ Χριστός μέ ἄλλα λόγια δοξολογεῖται καί ὑμνολογεῖται μέ κάθε ἀναφορά στήν Παναγία μας, γι’ αὐτό μόνο μέ λόγια ἐρωτικά, θείου ἔρωτα ἀσφαλῶς, μπορεῖ κανείς νά μιλήσει καί γι’ Αὐτήν, πού εἶναι «ἡ τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ», καί πού ἐκ Θεοῦ ἔχει ὁριστεῖ νά εἶναι καί νά ἐνεργεῖ ὡς ἡ Μεγάλη Μάνα μας! «Ἰδού ἡ Μήτηρ Σου», καθώς ὑπέδειξε στόν Ἰωάννη ὁ ἴδιος ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριος. 
Ἄπειρα βιβλία ἔχουν γραφεῖ, γράφονται καί διαρκῶς θά γράφονται γιά τό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας· σάν νά μήν μπορεῖ νά χορτάσει ὁ πιστός μ’ ὅλες τίς ὑπάρχουσες ἀναφορές. Καί μέσα σ’ αὐτήν τήν ἀπειρία θελήσαμε νά εἴμαστε, γιά μία ἀκόμη φορά, κι ἐμεῖς - εἴχαμε ἐκδώσει κι ἄλλο βιβλίο γιά τή Μητέρα τοῦ Κυρίου μας μέ τίτλο «Ὦ, πανύμνητε Μῆτερ!». Ὄχι γιατί πιστεύουμε ὅτι προσφέρουμε κάτι τό ἰδιαίτερο καί ξεχωριστό τό ὁποῖο δέν ἔχει ἤδη εἰπωθεῖ, ἀλλά γιατί μέ τόν τρόπο αὐτόν σβήνουμε τή δίψα τῆς ψυχῆς μας γιά Ἐκείνην, μέ ἐπιλογή αὐτήν τή φορά κειμένων ἀπό τά πιό γνωστά καί ἀγαπητά τῆς ὑμνολογίας· τούς Χαιρετισμούς καί τίς Παρακλήσεις, τή Μικρή καί τή Μεγάλη. Τίτλος: «Τῶν θλιβομένων ἡ Χαρά», καί ὑπότιτλος: «Ἡ Δέσποινα τῆς Δοξολογίας καί τῆς Παράκλησης». 
  
Συνεπῶς, τό ἀνά χεῖρας βιβλίο ἀποτελεῖ ἐκδοτική προσπάθεια προσέγγισης καί ταπεινῆς ἑρμηνείας ὁρισμένων ἀπό τίς δοξολογικές καί παρακλητικές ἀναφορές τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο - δεκαεπτά χαιρετισμοί καί δεκαεννιά σημεῖα τῶν Παρακλήσεων σχολιάζονται, μέ κάποιες, ἐπιπρόσθετα, εἰσαγωγές πρός μεγαλύτερη βοήθεια τοῦ καλοπροαίρετου ἀναγνώστη. Κι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά σημειώσουμε ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδή ἡ ἀναφορά εἶναι μόνο γιά τούς Χαιρετισμούς καί γιά τίς Παρακλήσεις, συμπεριλάβαμε κι ἐκεῖνα τά σχετικά πρός τίς συγκεκριμένες ἀκολουθίες κείμενά μας πού ἤδη ἔχουν ἐκδοθεῖ σέ ἄλλα βιβλία μας.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ἡ Παναγία στήν Ἐκκλησία μας
 
Α
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
 
ΩΔΑΙ
α΄: Εἱρμός· «Ἀνοίξω τό στόμα μου…»
α΄: «Χριστοῦ βίβλον ἔμψυχον…»
α΄: «…χαῖρε ἡδύπνοον κρίνον…»
θ΄: «Στῶμεν εὐλαβῶς…»
 
 Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 «Ἄγγελος πρωτοστάτης…»
 
Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 
(1) «Ἤκουσαν οἱ ποιμένες…»
(2) «Χαῖρε, ὅτι τά οὐράνια συναγάλλεται…»
(3) «Χαῖρε, στερρόν τῆς πίστεως…»
(4) «Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον…»
(5) «Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη…»
 
Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
(1) «Νέαν ἔδειξε κτίσιν…»
(2) «Χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον…»
(3) «Χαῖρε, κυοφοροῦσα…»
(4) «Ξένον τόκον ἰδόντες…»
 
Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
(1) «Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν…»
(2) «Χαῖρε, λουτήρ ἐκπλύνων…»
(3) «Χαῖρε, χρωτός τοῦ ἐμοῦ…»
 
Β
 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
 
Οἱ Παρακλήσεις στήν Παναγία μας
Κάθισμα· «Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν…»
 
ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΩΔΑΙ
α΄: «Παθῶν με ταράττουσιν προσβολαί…»
γ΄(1): «Ἱκετεύω Παρθένε…»'
    (2): «Εὐεργέτην τεκοῦσα…»
δ΄: «Ἀπολαύοντες, Πάναγνε…»
ε΄: «Ἔμπλησον ἁγνή…»
ς΄: «…καί πλατυσμόν ἐν ταῖς θλίψεσιν, Κόρη…»
ζ΄: «Θελητήν τοῦ ἐλέους…»
θ΄: «Ῥοήν μου τῶν δακρύων…»
 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΩΔΑΙ
α΄(1): «Ἐξ ἀμετρήτων ἀναγκῶν…»
    (2): «Νῦν πεποιθώς…»
    (3): «Οὐ σιωπήσω τοῦ βοᾶν…»
γ΄(1): «Ἀπορήσας ἐκ πάντων…»
    (2): «Ἐθαυμάστωσας ὄντως…»
δ΄(1):  «Εἰς σέ μόνην ἐλπίζω…»
    (2): «Σέ τήν ἁγνήν…»
    (3): «…μή μέ παρίδῃς τόν ἄσωτον…»
ε΄καί η΄: «Εὐχαρίστως βοῶ σοι…»· «Χαῖρε, θρόνε πυρίμορφε…»
ζ΄: «Φῶς ἡ τεκοῦσα…»
 
παπα Γιώργης Δορμπαράκης
 
pgdorbas.blogspot.com
Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης