2 Φεβ. 2019

"Ξεμάτιασμα" από λαϊκούς δεν επιτρέπεται

| Ιστολόγιο |


Το «φτύσιμο», για να «μη βασκαθείς», δεν επιτρέπεται διότι είναι απαξίωση, περιφρόνηση του ανθρώπινου προσώπου. 

«Ξεμάτιασμα» από λαϊκούς δεν επιτρέπεται. Την ευχή της βασκανίας επιτρέπεται να την διαβάζουν μόνο οι ιερείς.

Όσοι είναι εξομολογημένοι δεν «ματιάζουν», ούτε «ματιάζονται».

Όσοι έχουν βαριές αμαρτίες ανεξομολόγητες και «ματιάζουν» και «ματιάζονται». Η Εκκλησία μας δέχεται την βασκανία. Δηλαδή την επέμβαση του πονηρού πνεύματος και την θεωρεί έργο του διαβόλου. Σχετίζεται κυρίως με τον φθόνο και την ζήλεια. Γι’ αυτό και η ευχή κατά της βασκανίας (που διαβάζεται μόνο από Ιερέα) λέει μεταξύ άλλων: Απόστησον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδο. Και πάσα επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν. Και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν τω φθονερών ανθρώπων. Από του δούλου σου ( όνομα ). Και η υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου ή και φθόνου βασκανίας συνέβη…

Στην απάντηση μας αυτή δεν θα αναφερθούμε σε αυτόν που «ματιάζεται». Αλλά σε αυτόν που «ματιάζει». Και αυτό, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και να πολεμήσουμε την πηγή της βασκανίας. Το ερώτημα δεν είναι γιατί «μας πιάνει το μάτι» αλλά γιατί κάποιοι έχουν αυτή την αρνητική ικανότητα…

Ο καθένας από εμάς μπορεί να ματιάσει; Όχι. Άρα αυτός που μπορεί, τι έχει ή μάλλον τι του λείπει και μεταδίδει αρνητική ενέργεια «δια της οράσεως»;

Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αποδίδουν το μάτι σε «δαιμόνιο». Αυτός που ματιάζει έχει «δαιμόνιο». Ακούγεται βαρύ αλλά έτσι είναι. Αυτός που ματιάζει, συνήθως απέχει από την εκκλησία και τα μυστήριά της. Δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί των Αχράντων μυστηρίων, δεν κάνει τον Σταυρό του ή τελοσπάντων ανήκει στο Σώμα της Εκκλησίας, αλλά δεν μετέχει συνειδητά στα μυστήριά της. Και μάλλον έτσι είμαστε οι περισσότεροι: «Ο λαός ούτος τω στόματι αυτών και τοις χείλεσί με τιμά. Η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ΄ εμού» (Ματθ. ιε,8)

Δυστυχώς, έτσι είναι όσο και αν ακούγεται άσχημα, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Η αποχή και η απομάκρυνση από τον θείο δρόμο, από τον μη εκκλησιασμό, μόνο πόρτες ανοίγει στον διάβολο με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Ο καθένας από εμάς λοιπόν, πρέπει να εξετάσει τον εαυτό του σχετικά με την ειλικρινή συμμετοχή του στα μυστήρια και στον εκκλησιασμό και να ασφαλίσει τον εαυτό του με το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου που είναι ο Σταυρός.

askitikon.eu

Ευχή κατά της βασκανίας

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρείς Παίδας σώους διαφυλάξας, ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα & σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου (τούδε) και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ός επιτιμήσει και απελάσει απ´αυτού πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων, ίνα υπό σου ο σός ικέτης φρουρούμενος, μετ'ευχαριστίας ψάλλη σοί. «Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος». Και πάλιν, «Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ' εμού ει, ότι συ εί ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον, πρεσβείαις της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

monastiriaka.gr


Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης