25 Δεκ. 2016

«Παιδίον εγεννήθη … και εδόθη ημίν»

Ιστολόγιο |


 

«Παιδίον εγεννήθη … και εδόθη ημίν»


Χριστούγεννα!

Ευφραίνεσθε δίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τα όρη, ότι Παιδίον εγεννήθη ημίν.
Χριστός επί γης!

Ευλογημένος ο ερχόμενος επί τον ανθρώπινον βίον, ίνα σώση ον έπλασεν άνθρωπον, ως φιλάνθρωπος.

Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη και εν ευφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι Παιδίον εγεννήθη ημίν.

Σε πενιχρότατο σπήλαιο, σε ευτελέστατη φάτνη, σε απρομήθευτη κατάσταση, το Θείο Βρέφος σκεπάζει όλους τούς θησαυρούς της σοφίας, μέσα στη μωρία ενός αγνώστου νηπίου. Κρύπτεται φανερούμενο, αποκαλύπτεται κρυπτόμενο το Παιδίον και δώρο στούς ανθρώπους παρά του Θεού δίδεται• «υιός και εδόθη ημίν». Το Παιδίον που προείδαν και ανύμνησαν άγγελοι και προφήτες, τώρα, εν χρόνω, «υιός ανθρώπου» ονομάζεται• το απαύγασμα της δόξης του Πατρός και τέλειος άνθρωπος επί της γης!

Θεοπρεπώς ο Ησαϊας (Ησ.,θ´ 6) προφητεύει, 800 χρόνια πριν, τα ονόματα-χαρακτήρες και το έργο-αποστολή του Μεσσία• «Παιδίον εγεννήθη ημίν… ου η αρχή επί του ώμου αυτού». Η δύναμη και η εξουσία του Παιδίου επί του ώμου, εν τω σταυρώ, όπου υψωθείς, πάντας είλκυσε προς Εαυτόν.

Και μεγάλης βουλής άγγελος, το όνομα αυτού. Θα εξαγγέλλει το θέλημα του Πατέρα• «πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου δεδήλωκα υμίν».

Θαυμαστός Συμβουλος• ως κοινωνός της πατρικής βουλής• γνωρίζει όσα και ο Πατήρ.
Θεός ισχυρός• έργα των χειρών Του είναι οι ουρανοί• και ο θρόνος της βασιλείας Του εις τον αιώνα του αιώνος.

Εξουσιαστής• διασπά τα δεσμά της αμαρτίας και καταλύει το κράτος του διαβόλου.
Άρχων ειρήνης• ο Χριστός είναι η όντως ειρήνη η υπερέχουσα πάντα νουν. Και δεν υπάρχει όριο στην ειρήνη αυτή.

Πατήρ του μέλλοντος αιώνος• αφού είναι ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος!

Χριστούγεννα!
Ευφραίνεσθε δίκαιοι, ουρανοί αγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τα όρη ότι Παιδίον εγεννήθη και εδόθη ημίν.

Ευλογημένος ο Εμμανουήλ!

 http://www.orp.gr/


Αναρτήθηκε από : Ποσειδώνας Αποσπερίτης