Η Πλατυτέρα των Ουρανών

Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων...

 

 
 • Ένας ακόμη διωκόμενος ομολογητής ιερέας ...

  Βαθιά συγκίνηση γιά τόν λεβέντη ὁμολογητή ἱερέα τῆς Μυτιλήνης, πού κάνοντας πράξη τό «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», ἀρνήθηκε νά ὑπακούσει στά βλάσφημα κελεύσματα τῶν ψευτοθεολογούντων ναομάχων τῆς μάσκας, μέ ἀποτέλεσμα νά παυθεῖ ἀπό τόν τοπικό μητροπολίτη, ἀλλά καί νά ἐπισύρει τα γνωστά κανιβαλικά σχόλια ἐκ μέρους τῶν ἀντίχριστων ΜΜΕ καί τῶν λοιπῶν… θεματοφυλάκων τῆς ὑγείας μας. Καί εἰλικρινά δέν τό λέω γιά νά στενοχωρηθοῦμε. Τό πῶς λειτουργεῖ ἄλλωστε ἀφ’ ἑνός ἡ ἐκκλησιαστική ὑποτέλεια στό ἀντίχριστο καθεστώς καί ἡ ἄθλια πλάνη τοῦ ἐπισκοπικοῦ «ἀλάθητου» ἀφ’ ἑτέρου, πού ἔχουν μετατρέψει τό ἐκκλησιαστικό διοικητικό σύστημα ἀπό συνοδικό - ἐπί τῶν ἱερῶν κανόνων - πολίτευμα σέ δυστοπική - εἰς βάρος τῶν ἱερῶν κανόνων - φασιστομοναρχία, τό ἔχουμε ἤδη πρό πολλοῦ ἐμπεδώσει πιά. Ἐπ’ αὐτοῦ λοιπόν ἡ περιπέτεια τοῦ ἱερέα τῆς Λέσβου δέν προσθέτει προφανῶς κάτι καινούργιο. Τό λέω πιό πολύ γιά νά παρηγορηθοῦμε καί νά στηριχθοῦμε, ἀκόμη καί ἐν ἀγαλλιάσει (ὅσο κι ἄν αὐτή ἡ τελευταῖα ρήση δείχνει παράδοξη). Καί ὄχι φυσικά ἐπειδή δέν εἶναι ἀπάνθρωπο καί λυπηρό τό νά τίθεται σέ ἀργία (καί προφανῶς καί σέ ἐπακόλουθη μισθολογική στέρηση) ἕνας πολύτεκνος παπᾶς μέ ἔξι παιδιά. Ἐκεῖνο ὅμως πού ὀφείλει νά μᾶς χαροποιεῖ καί νά μᾶς στηρίζει, εἶναι τό ὅτι μέσα στόν διωγμό πού ζοῦμε καί πού ὁλοένα καί περισσότερο θά κλιμακώνεται, ὑπάρχουν καί ὁμολογητές.

 • Ο Αντίχριστος θα γεμίσει τις Εκκλησίες με χριστιανούς που δεν θα ξέρουν σε ποιόν Θεό πιστεύουν

  Στα χρόνια του Αντίχριστου, ο οποίος θα είναι πραγματικό πρόσωπο και όχι απλά μία κατάσταση, όπως αναφέρει άλλωστε και η Αγία Γραφή (Β΄Θεσσ. Β΄-3,4) αλλά και πολλοί παλαιοί και σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες, τότε λοιπόν οι Χριστιανοί θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους που θα πιστεύουν με την καρδιά και σε εκείνους που θα πιστεύουν με το μυαλό. Γι αυτό και όσοι Χριστιανοί ακολουθήσουν τον Αντίχριστο δεν θα νοιώθουν καμμία αμφιβολία και αβεβαιότητα αλλά θα νομίζουν ότι κάνουν και το χρέος τους κιόλας, κινούμενοι στα γνωστά ήσυχα νερά τους. Αναφέρει για το θέμα αυτό ο Άγιος Γαβριήλ ο νέος (ο δια Χριστόν σαλός) από την Γεωργία: «Για τους πιστούς χριστιανούς η μεγαλύτερη θλίψη θα είναι ότι αυτοί θα φεύγουν στο δάσος, αλλά οι κοντινοί τους άνθρωποι θα δέχονται το χάραγμα του Αντιχρίστου. Στους έσχατους καιρούς οι οπαδοί του Αντιχρίστου θα πηγαίνουν στην Εκκλησία, θα βαπτίζονται, θα κηρύττουν για τις ευαγγελικές εντολές. Όμως μην τους πιστεύετε. Αυτοί δεν θα έχουν τα καλά έργα. Μόνο με τα καλά έργα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τον αληθινό Χριστιανό». Αλλά και τα Θεολογικά κηρύγματά πλέον καταντήσανε συναισθηματικές αγαπολογίες με κοινωνικές και ψυχολογικές αναφορές και ζήτημα πλέον είναι να ακούσουμε σήμερα να μιλάνε για Παράδεισο, Κόλαση, Δευτέρα Παρουσία και Κρίση ...

 • Λόγος περί Διακρίσεως - Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

  Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά ἀποβάλη ὁ ὄφις τό παλαιό του δέρμα, ἐάν δέν εἰσχωρήση σέ στενή τρύπα, ἔτσι καί ἐμεῖς δέν θά άποβάλωμε τίς παλαιές προλήψεις καί τήν ψυχική παλαιότητα καί τόν χιτῶνα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἐάν δέν περάσωμε ἀπό τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς νηστείας καί τῆς ἀτιμίας.
  Ὅπως τά πολύσαρκα πτηνά δέν μποροῦν νά πετάξουν στόν οὐρανό, ἔτσι καί ἐκεῖνος πού τρέφει καί περιποιεῖται τήν σάρκα του. Ὁ ξηραμένος βόρβορος δέν ἱκανοποιεῖ πλέον τούς χοίρους. Καί ἡ σάρκα πού ἐμαράνθηκε δέν ἀναπαύει πλέον τούς δαίμονας. Ὅπως πολλές φορές τά πολλά ξύλα πνίγουν καί σβήνουν τήν φωτιά δημιουργῶντας ὑπερβολικό καπνό, ἔτσι πολλές φορές καί ἡ ὑπέρμετρη λύπη καπνίζει καί γεμίζει σκότος τήν ψυχή καί ξηραίνει τό ὕδωρ τῶν δακρύων. Ὅπως ἀποτυγχάνει ὁ τυφλός τοξότης στόν στόχο του, ἔτσι ἀποτυγχάνει καί καταστρέφεται καί ὁ ὑποτακτικός πού ἀντιλέγει. Καθώς τό κοπτερό σίδερο μπορεῖ νά ὀξύνη ἕνα ἄλλο ἀκατέργαστο, ἔτσι καί ὁ πρόθυμος ἀδελφός ἔσωσε πολλές φορές τόν ράθυμο. Ὅπως τά αὐγά τῶν ὀρνίθων πού θερμαίνονται στόν κόλπο τοῦ στήθους ζωογονοῦνται, ἔτσι καί οἱ λογισμοί πού δέν φανερώνονται μέ τήν ἐξομολόγησι, γίνονται ἔργα. Ὅπως οἱ ἵπποι πού τρέχουν ἁμιλλῶνται μεταξύ τους, ἔτσι καί μέσα στήν καλή συνοδία ὁ ἕνας ἀδελφός διεγείρει τόν ἄλλο ...

 • Τα ρινοφαρυγγικά τέστ «δεν είναι ακίνδυνα» προειδοποιεί η Ιατρική Ακαδημία της Γαλλίας

  Το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, διαδικασία που ακολουθείται για την ανίχνευση - εντοπισμό ασθενών με Covid-19, «δεν είναι ακίνδυνο», προειδοποίησε η Ιατρική Ακαδημία την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021. Εν όψει «των πολλαπλών και επαναλαμβανόμενων δειγμάτων, η λήψη των οποίων ενίοτε πραγματοποιείται σε συνθήκες ακατάλληλες», η Ιατρική Ακαδημία υπενθυμίζει τις «απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται και τους συνακόλουθους κινδύνους». Διότι, αν και η πλειονότητα των δειγμάτων λαμβάνεται ομαλά, εντούτοις «στην ιατρική βιβλιογραφία, τις τελευταίες εβδομάδες, περιγράφονται συμπτώματα όπως δυσφορία, πόνος ή αιμορραγία, αλλά και σοβαρές επιπλοκές, ιδίως δε παραβιάσεις (ρήξη) του πρόσθιου τμήματος της βάσης του κρανίου, που συνδέονται με κίνδυνο μηνιγγίτιδας», συνεχίζει η επιστημονική ανακοίνωση, παραθέτοντας αρκετές πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες. Ως εκ τούτου, (η Ακαδημία) συνιστά να αναλαμβάνουν «εκπαιδευμένοι επαγγελματίες του χώρου της υγείας» τη διαχείριση αυτών των τέστ και, προτού προχωρήσουν στη διεξαγωγή τους, να συμβουλεύονται ΩΡΛ για πιθανό ιστορικό (προδιαθεσικών παραγόντων). Επίσης απευθύνει σύσταση να προτιμώνται για τα παιδιά τα τέστ σιέλου.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Όσιος Παΐσιος

Mount Athos, the "Holy Mountain" of Orthodox

Bird’s eye view of Mount Athos in Greece which is home to 20 monasteries and an important spiritual site for Orthodox Christians.

Συ ορφανών αντίληψις, ενίσχυσις καμνόντων.
Χειμαζομένων ει λιμήν, πτωχών παρηγορία,
αβοηθήτων δύναμις, χηρών παραμυθία.
Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων.
Συ σκέπη και αντίληψις των Σοι καταφευγόντων,
Συ ει στερέωμα πιστών, ρύστις κινδυνευόντων.
Σην κραταιάν αντίληψιν παράσχου μοι, Κυρία,
επί την Σην ενίσχυσιν θαρρώ, ω Παναγία.
Συ σκέπε, φρούρει, φύλαττε, από παντός κινδύνου,
Συ των παγίδων ρύσαι με του δυσμενούς εκείνου.
Συ μοι γενού βοήθεια, σθένος και προστασία,
Συ μοι, Παρθένε, άχραντε, γενού μοι σωτηρία.
Σε δυσωπώ μεσίτευσον προς λύσιν οφλημάτων
τω Σω Υιώ και άφεσιν πολλών πλημμελημάτων,
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία.
Συ έσο μοι παράκλησις, χαρά, παραμυθία,
ίνα απαύστως εν χαρά υμνώ το όνομά Σου,
και ψάλλων μεγαλύνω Σε και τα θαυμάσιά Σου.

 

Άγιον Όρος - Гора Афон - Света гора

Athanasios D.